קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ג' כסלו תשכ"ה


יום א' ג' כסלו: בבקר בא הרבי בשעה 9:25. נכנס להתפלל 9:40 ונגמר התפלה בשעה 10:20, כשיצא הרבי אחרי התפילה התחיל איש אחד לומר קדיש דרבנן, והרבי עמד על יד הדלת וחכה עד שגמר הקדיש. ואח"ז התחיל האיש לומר עוד קדיש והרבי חיכה גם על הקדיש השני אבל באמצע הפסיקו הבחורים אותו מלומר קדיש. והרבי חכה וראה שלא אומר קדיש אז נכנס לחדרו. למנחה יצא הרבי בשעה 3:17 ונגמר התפלה 3:31. מעריב נכנס בשעה 6:47 ונגמר 7. בשעה 4:15 הלך הרבי הביתה בערב וחזר 5:40. היחידות התחילה בשעה 8:30 נכנס היום ר' הענדל ליברמן לחצי שעה, וגם דזיקאבסאהן נכנס ונחום קפלן וגרשון שוסטערמאן, ושלמה קונין וההורים שלו וגם חמיו נכנס. ר' מרדכי בער לאקשן וגם הכלה שלו לפני החתונה, אלי אבר נכנס עם הכלה שלו. היחידות של ר' הענדל שסיפר, נמצא ברשימות (לא נמצאו לע"ע).

-

ר"ד בה"יחידות" דר' הענדל ליברמן ז"ל, יום א' ג' כסליו ה'תשכ"ה

ר' הענדל אמר לכ"ק אד"ש: שהוא רואה על כ"ק אד"ש שהוא אינו בקו הבריאות כ"כ בזמן האחרון,

וענה כ"ק אד"ש: שאין לו זמן לשים לב לזה,

אח"כ אמר ר' הענדל: שבכל שבת הוא מזמין לביתו מנין של תמימים,

ואמר כ"ק אד"ש: מסתמא אלו ישראלים,

ר' הענדל: כן. והוסיף שמספר להם סיפורים מליובאוויטש,

ושאלו כ"ק אד"ש: איזה סיפור סיפר בשבת האחרונה,

וסיפר ר' הענדל לכ"ק אד"ש את הסיפור,

אח"כ אמר לו כ"ק אד"ש: שיצייר את ליובאוויטש באופן פרטי, כל דבר על אופנו, דכשמדברים על בית שידעו איפה נמצא הבית וכו', ואמר לו שלא ישאל אחרים כי עי"ז יבלבלו אותו.

אח"כ נסבה השיחה אודות ר' שלמה חיים, ושהתלמידים מא"י הם המושפעים שלו, וכן שהי' זמן רב בליובאוויטש וכו', אח"כ אמר לכ"ק אד"ש עוה"פ שישמור על בריאותו וכו'

וא"ל כ"ק אד"ש: שמכאן ולהבא ישמור על הבריאות שלו.

בבוקר בא הרבי בשעה 9:25, נכנס להתפלל 9:40 והתפלה נגמרה בשעה 10:20. כשיצא הרבי אחרי התפילה התחיל איש אחד לומר קדיש דרבנן, והרבי עמד על יד הדלת וחכה עד שגמר הקדיש, ואח"ז התחיל האיש לומר עוד קדיש והרבי חיכה גם על הקדיש השני. אבל באמצע הפסיקו הבחורים אותו מלומר קדיש והרבי חיכה וראה שלא אומר קדיש ואז נכנס לחדרו.

אחר תפילת שחרית נתן צדקה לעניים.

למנחה יצא הרבי בשעה 3:17 ונגמר 3:31.

בשעה 4:15 הלך הרבי הביתה וחזר 5:40.

למעריב נכנס בשעה 6:47 ונגמר 7.

הלילה היה ליל "יחידות", משעה 8:30 עד מאוחר בלילה. נכנסו הרבה מאנ"ש שיש להם יום הולדת בימים אלו. ר' הענדל ליברמן נכנס לחצי שעה, נכנסו גם דזיקאבסאהן ונחום קפלן וגרשון שוסטערמאן, וכן שלמה קונין, הוריו וחמיו, ר' מרדכי בער לאקשן וכלתו נכנסו לפני החתונה, וכן אלי אבר נכנס עם כלתו.

ר' הענדל ליברמן אמר לרבי שהוא רואה כי הרבי לא מרגיש טוב בזמן האחרון. הרבי ענה לו שאין לו זמן לזה. אח"כ המשיך ר' הענדל ואמר שהוא מזמין תמיד לביתו מנין תמימים לשבת לאכול, והרבי אמר "מסתמא אלו ארץ- ישראלים". הוא ענה שכן והמשיך שמספר להם סיפורים מליובאוויטש. הרבי שאל אותו איזה סיפור סיפר בשבת האחרונה, וסיפר לרבי. הרבי אמר לו שיצייר את ליובאוויטש באופן פרטי, כל דבר על אופנו, שכשמדברים על בית שידעו איפה נמצא הבית וכו'. הרבי אמר לו שלא ישאל אחרים כי יבלבלו אותו עי"ז. אח"כ נסבה שיחתם על ר' שלמה חיים ושהישראלים מושפעים ממנו, ושרש"ח היה זמן מרובה בליובאוויטש. אח"כ אמר לרבי עוה"פ שישמור על בריאותו. ואמר עוד שהרבי מבזבז זמן על זה שלא מבריא את עצמו, ואמר לו הרבי שישמור על בריאותו מכאן ולהבא.

כאן המקום להרחיב מעט את היריעה על אודות איש מופלא זה, "פעטער הענדל" כפי שהיה נקרא בין התמימים.

ר' הענדל זה שלא היה לו קרוב או גואל חי בבדידות שנים רבות, והרבה ממסכת חייו המרתקת שמענו ממנו בסעודות שבת קודש. כששהינו אלו בהתוועדויות לתוך ליל ש"ק סיפר לנו חלק מאירועי חייו.