קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט' שבט תשי"א


יום ג', ט' שבט

בעיתונים היהודיים ("דער טאג", "מארגען זשורנאל") פורסמה היום מודעה – מטעם "ועד המסדר" – אודות סדר ההנהגה דכ"ק אדמו"ר שליט"א ביום ההילולא יו"ד שבט. רבים מאנ"ש והתמימים מכל רחבי תבל, ובמיוחד מארה"ב וקנדה, הגיעו היום לחצרות קדשינו, לקראת יו"ד שבט.

בין האורחים שבלטו בנוכחותם היה הרה"ג הרה"ח אברהם אלי' אקסלרוד מבאלטימור.

היום כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב כללי-פרטי שנשלח לרבים מאנ"ש והתמימים שי' במענה על מכתביהם ובו כותב: "הפ"נ שלו נתקבל, ואקראהו בל"נ על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, מחר ביום ההילולא".

ליל יום הגדול והקדוש, יו"ד שבט

בשעה 6:55 עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א לחדר כ"ק אדמו"ר הכ"מ לתפילת ערבית (לפנ"ז התפלל שם הרש"ג).

בתפילה השתתף קהל גדול מאוד של כמה מאות אנשים כ"י. מרוב הצפיפות לא יכלו אפילו לכרוע באמירת "ברכו".

כ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל בקול נמוך ביותר. בקדיש הראשון לפני ברכו בכה קצת, וכן בכה מעט במשך כל התפילה.

אחרי עלינו אמר את פרק ז' דמקואות. את שתי המשניות האחרונות והמשנה דר' חנניא אמר בקול.

על השולחן של כ"ק אדמו"ר נבג"מ היו שני נרות גדולים וחמשה נרות נשמה ("יאצ"ט ליכט"). לפני התחלת התפילה וגם במשך כל התפילה הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א על כסא קדשו של כ"ק אדמו"ר נבג"מ ועל הנרות.

לקראת יום הגדול והנורא, יו"ד שבט ה'תשי"א הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח מברק לכללות אנ"ש שי' בכל מרחבי תבל, וזלה"ק:

ביום ההילולא דאזלינן מיני' עשירי בשבט גדול ביותר זכות בעל ההילולא צדיק עליון להמשיך ישועות ברכות והצלחות לכל המתעסקים במוסדותיו. בטח יתועדו לעורר רבים לתומ"צ לחזק מוסדותיו ותקנותיו להתקשר באילנא דחיי ולהתברך בכל המצטרך בגשם וברוח.

בברכה

מנחם שניאורסאהן

ליום ההילולא לא יצא לאור מאמר חדש של כ"ק אדמו"ר נבג"מ כבשאר יומי דפגרא, כי כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה ללמוד את המאמר באתי לגני ה'תש"י שכ"ק אדמו"ר נבג"מ הו"ל ליום הסתלקותו (כמו שכתב במכתב מר"ח שבט תשי"א).

וכן הורה לעשות משמרות במשך כל הכ"ד שעות של המעת-לעת בחדרו של כ"ק אדמו"ר נבג"מ אשר ילמדו את המאמר "באתי לגני".

ואכן אחרי תפילת מעריב אירגן הרה"ת חיים מאיר שי' בוקיעט את התמימים ואחדים מאנ"ש למשמרות ללמוד במנין במשך כל הלילה בהיכלו של כ"ק אדמו"ר נבג"מ – את המאמר "באתי לגני".

בליל וביום היארצייט – יו"ד שבט – היה כ"ק אדמו"ר שליט"א לבוש בגדי משי כמו בשבת ויו"ט.

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט הסתיימה בניית ה"אהל".

ביום ההילולא נכנסו אל כ"ק אדמו"ר שליט"א קבוצות מעיירות שונות כמו מאנטריאל (וביניהם הרה"ח יהודה שי' חיטריק כדלקמן בפרטיות), ניו הייווען (וביניהם הרה"ת ר' משה העכט, ר' זאב שילדקרויט, ר' אברהם וויינגארטן, ר' יוסף גולדשטיין שיחיו) ועוד, למסור "כתב התקשרות" בתור באי-כח של כל אנ"ש שבעירם.

בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א במכתבו מר"ח שבט תשי"א – הדליקו כולם נר (של יאצ"ט) משעוה, ולמדו משניות.

לקראת יו"ד שבט תשי"א יצא לאור הספר "קב נקי" לאביו זקנו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, הרה"ג הרה"ח וכו' הרב ר' אברהם דוד לאוואוט, רבה של ניקאלאייעב, מחסידי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" וכ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע.

בהקדמתו לספר כותב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

"איזה זמן לפני הסתלקותו . . העיר כ"ק מו"ח אדמו"ר . . את הנהלת "קה"ת" אודות הנחיצות להוציא לאור מחדש את הספר "קב נקי" על סדרי גטין . . אשר זה כמה שנים אזל משוק הספרים.

ות"ל אשר עלה בידינו עוד בשנת ההסתלקות למלאות את רצונו זה של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ".

כ"ק אדמו"ר שליט"א מוסיף בהקדמתו אשר:

"צרפנו בתחלת הספר ראשי פרקים מתולדות המחבר – ע"פ מה ששמעתי מכבוד אמי מורתי הרבנית חנה שליט"א (בת הרה"ח והרה"ג וכו' מאיר שלמה, בן הרבנית מרת בילא רבקה בת המחבר)".

את ההקדמה מסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א במילים אלו:

"וליום הופעת הספר (יו"ד שבט ה'תשי"א), הוא יום היארצייט של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנני לחתום בצפיתי ובתקוה, אשר במהרה בימינו ובעגלא דידן נראה בקיום היעוד והקיצו ורננו שוכני עפר, ונשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ועל כל ישראל בתוכם. אכי"ר".

ב"ראשי פרקים מתולדות המחבר" שהובאו מיד לאחרי ההקדמה מתאר כ"ק אדמו"ר שליט"א את אביו זקנו הרב רא"ד:

"הוא הצטיין בשכלו החד, כשרונותיו הנעלים וידיעתו הרחבה בים התלמוד, גם בצדקתו וטוב לבו קנה לו מעריצים רבים אשר רחשו לו אהבה רבה כל ימיו".

ואת זקנו הרה"ג הרה"ח וכו' ר' מאיר שלמה ע"ה מתאר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

"ואמנם הצטיין הרמ"ש בידיעתו הגדולה בתלמוד, בחסידותו ובמדותיו התרומיות, אשר כזקנו הי' אוהב שלום ובורח מן הכבוד".