קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט' תשרי תשס"ט


יום רביעי, ט' תשרי – ערב יום הקדוש

בשעה 7:40 לערך יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשחיטת הכפרות. שלא כבשנים האחרונות, נערכה השחיטה בסמיכות לדלת הראשית של 770 (כפי שהיה גם בשנים תנש"א-נ"ב), ולא בחצר.

השוחט מזה מספר שנים, ר' אברהם סאַבאַג שי', קיבל לידיו את התרנגול ושחטו, הפריד ממנו מספר נוצות והניחן על מגש העפר לשם נשפך דם השחיטה. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כיסה את הדם באמצעות הנוצות (כמנהגו הק' מידי שנה), ושב לחדרו.

במקום נכח קהל של כמה עשרות, ובסיום המעמד, הכריז א' הנוכחים ג"פ "יחי" (כשלאחריו הקהל).

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00; סיום התפילה 10:47.

כעבור כ-20 דקות, בשעה 11:07, יצא לחלוקת הלעקאַח ליד חדרו הק' (במקום הרגיל של חלוקת השטרות לצדקה בימי א'). הקהל של אנשים, נשים וטף היה רב יחסית, והחלוקה נמשכה כשלושת רבעי השעה (עד 11:51).

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חילק לכאו"א חתיכת לעקאַח בצירוף דולר לצדקה, עטופים יחד בשקית ניילון (כמנהגו הק' מאז שנת תנש"א).

בשעה 3:15 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לביהכ"נ לתפילת מנחה. בסיום התפילה (בשעה 3:32) פנה לעבר הסטנדר שהוכן מראש, ונשא שיחה מיוחדת – הברכה המסורתית לכלל ישראל. הקהל הרחב נעמד למשך שעה ארוכה בתקווה לשמוע את דבריו הק' גם באזני בשר.

התמימים חפזו לחטוף סעודה מפסקת ומקוה, וחיש מהר מילאו את הזאל הקטן, ה"חדר-שני", המבואות והחצר, לקראת הברכה המיוחדת לבנים-התמימים.

לערך בשעה 6:10 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לזאל הקטן, לבוש בקיטל וטלית, ועלה על הבימה שהוקמה כרגיל בצד הצפוני, ובירך את התמימים בברכה המיוחדת.

ליל יום הכיפורים

בשעה 6:25 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לביהכ"נ ועלה לבימתו לאמירת התהילים שלפני "כל נדרי".

בסיימו, ירד מהבימה וניגש לסטנדר נוסף שהוכן ליד עמוד הש"ץ, והמשפיע ר' אברהם מייזיליש שי' הגיש לידיו הק' את הס"ת הראשון (הקטן). [עוד החזיקו ספרי תורה: ר' אברהם מייזליש, הש"ץ ר' מרדכי בערקאָוויטש שי' והגבאי ר' יוסף לאָש שי']. בסיום "כל נדרי" קיבל הנ"ל בחזרה את הס"ת וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה לבימתו.

התפילה התנהלה כרגיל, ובסיומה נשאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאמירת כל התהילים בציבור; הש"ץ היה (כמידי שנה) ר' חיים שד"ב ליפּסקער שי'.

אמירת התהילים הסתיימה בשעה 9:40 לערך.