קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"א שבט תשל"ו


יום ג' י"א שבט

היום נקבע לשלוחים של אה"ק לנסוע. בבוקר הודיעה המזכירות לכל השלוחים שצריכים להיות במנחה. (בבוקר המזכירות קנתה סידורים קטנים וספרי תניא וכן 4000$). לפני מנחה כבר ידענו שבשעה 4:30 אחה"צ הרבי יצא עבור השלוחים בג"ע התחתון לפני הנסיעה. אני עמדתי למעלה (בקומה הב' איפה שיש דירת כ"ק הריי"צ), משעה ארבע וראיתי איך הביאו הארגזים עם כמה ספרים. לאחר זמן קצר הרב מענטליק ורעייתו נכנסו לרבי בחדרו הק' על יחידות לפני שנוסע עם השלוחים ליישב אותם בירושלים וצפת. לאחר זמן קצר מרת מענטליק יצאה, והרב חדקוב נכנס עם הרבי והרב מענטליק על 35 מינוט. ראיתי שמרת מענטליק קיבלה מהרבי סידור קטן וכן כסף בין עבור ארה"ב ובין עבור אה"ק.

בשעה 4:50 כל שלוחים עם המשפחות עמדו בג"ע התחתון, וכ"ק אד"ש יצא ואמר בלשונו הק': "מ'וועט געבען ידעדער איינער א לקוטי שיחות און פאר די פרויען און קינדערלאך א סידור און אויכעט 10$ אף הוצאות דא און 100 לירות אף הוצאות דארטן אלס השתתפות אין בנין הארץ און 50 לירות אף אפגעבען דארטן אף צדקה. מ'קען דאס איבער בייטן אויך אן אנדערע פאפיר" עכלה"ק.

לכל לראש נתנו להיונגעלייט ואח"כ להבחורים. כל הזמן הרבי עמד על פתח חדרו הק' עם הספרים על השולחן.

בערך בשעה 5:30 הרבי יצא בשעה שהשלוחים יצאו לשדה התעופה, שרו כי בשמחה וכ"ק אד"ש מחא בידיו הק'. כל המעשה לקח כמה דקות.

עולם גדול הבחורים ובעלי בתים ומשפחות נסעו ביחד לשדה"ת, כשהגענו שמה הי' כבר עולם גדול ושרו ורקדו. האולם של אל-על הי' ממש מלא וכן הי' אנשי הטלויזי' שלקחו כל המעשה שמחר יהי' זה על הטלויזי', זה סדר משרד העלי', שהם גם נכחו ב-770 בשעה שהרבי יצא.

לפני שהשלוחים הלכו למטוס דיברו דרשות בענין זה. קודם דיבר הרב מענטליק ואמר שכל התכלית הוא בנין הארץ בגשמיות וברוחניות; רוחניות מיינט זיצן און לערנען בשקידה ובהתמדה, און טאן אין די אלע מבצעים הידועים און בגשמיות מיינט פשוט באזעצען זיך אין ארץ הקודש און צאלן די הוצאות מידי יום ביום שזה עוזר בארץ ישראל בגשמיות. כמו שהנסיעה ביום ג' שהוכפל בו כי טוב, טוב לשמים וטוב לבריות, וואס דאס מיינט אויכעט טאן מיט זיך און מיט אנדערע אין אן אופן פון ואהבת לרעך כמוך (פון דער סגנון הלשון וכמו שמסר את זה, משמע ששמע את זה ביחידות שלו עם כ"ק אד"ש).

לאחר הרב מענטליק דיבר א' נציג מהקונסול של א"י בניו יארק, דיבר בנוגע לעלי' לארץ ישראל וכן אמר בשם הרבי בהתוועדות אתמול שארץ ישראל געהערט צו עם ישראל ואין לגוי שליטה על יהודי.

עבור השלוחים בירושלים דיבר הרב שלום דוכמאן ולשלוחים בצפת דיבר הרב שמואל גרייזמאן עבור צפת.

הרב מ.פ. כץ וא' ממשרד העלי' ג"כ דיברו, סו"ס השלוחים נסעו למטוס, בשמחה גדולה על שליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א. ויה"ר שבקרוב נתראה כולנו ביחד עם הרבי בראשנו בירושלים עיה"ק.

בערב הי' יחידות וכל הקבוצה מאנגלי' נכנסו (מעריב התפלל הרבי מיד אחרי שהשלוחים נסעו). לר' א"י גליק הרבי אמר "אז פון אויסווייניק'ס קוקט אויס דער נייע טנק זייער שיין". וואס אזוי דארף דאס זיין אז פאר מ'גייט צו א מענטש לערנען שולחן ערוך דארף מען איהם ווייזן ווי אזוי דער שו"ע קוקט אויס.

בשעה הב' שויען שווערן נכנס לרבי. כ"ק אד"ש שאלו אויב ער רעט (= האם הוא מדבר] אידיש? והשיב הנ"ל I’m afraid not (= אני מפחד שלא). ענה לו כ"ק אד"ש "אז דו האסט מורא וועגען דעם אפשר וועסטו עפעס טאן" (= באם יש לו מורא אודות זה, אולי תעשה משהו בנידון)! להרב א"ד סופרין בקשר לזה שהולך לבית חדש, אמר לו שבאדר זה יש נ"ט ימים של שמחה וכדאי שיעבור בחודש זה. להרב פ' וואגעל הורה שהקבוצה שבאה יעשו ראדיו פראגראם בין עבור הרב העכט כאן וכן להרב העכט של שיקאגא שישתתפו סטודענט סוחר ועסקן.

בכלל אומרים שכ"ק אד"ש ענה על כל שאלה של כ"א ישר, וזה הי' יחידות של לעשות ענינים ולחזק המוסדות של חב"ד בכל קצווי תבל.