קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ט כסלו תשל"ו


יום ראשון, י"ט כסלו

בשבועות האחרונים, כשהתחילו לבנות את הרצפה החדשה, כ"ק אדמו"ר שליט"א הלך על יד העזרת-נשים לחדרו הק' ופעם א' בשעה שעבר כ"ק אדמו"ר שליט"א הביט למטה בביהמ"ד, לראות איך הבחורים לומדים.

כל התפילות התפללו בג"ע התחתון חוץ ממנחה של שבת ומעריב במוצאי שבת. בכלל היה יחידות פעמיים בשבוע.

במעריב אתמול (מוצש"ק) אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א קדיש כמנהגו הק', וכן היום במנחה שכבר יכלו להתפלל בזאל למעלה כי כבר גמרו את הרצפה החדשה.

כבכל השנים כ"ק אדמו"ר שליט"א שלח מברק לכללות אנ"ש בכל אתר ואתר.

ההתוועדות הגדולה של כ"ק אדמו"ר שליט"א לכבוד י"ט כסלו התחילה בשעה 9:00 בערב בדיוק, ונמשך עד השעה 2:50 לפנות בוקר. בשטח מקום היה זה ההתוועדות הכי גדולה ועמדו כמעט עד ארון הקודש. ריבוי אורחים הגיעו כולל כו"כ שלוחים מכל קצווי תבל.

כמנהג הנשיאים בכל י"ט כסלו כ"ק אדמו"ר שליט"א עשה סיום וכלל ג"כ מסכת נדה וברכות וששה סדרי משנה והלכות חנוכה לרמב"ם, וביאור ענין נרות חנוכה ונרות ש"ק.

אח"כ היה מאמר ד"ה "פדה בשלום" ובשיחות שלאח"ז דיבר אודות מבצעים בכלל ומבצע חנוכה בפרט.

בשיחה האחרונה דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות שלוחים שייסעו לירושלים וצפת.

בסוף ההתוועדות ציוה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן ניגון הכנה ואח"כ את ניגון אדמו"ר הזקן (בבא הד' ג"פ), ואח"כ ניגנו "ניע זשוריצי", אח"כ ציוה לנגן את ניגון אדמו"ר מהר"ש, ואח"כ "צמאה לך נפשי", "אתה בחרתנו", "הושיעה את עמך" ו"ופרצת".

טרם צאתו אמר שכל אלו שצריכים לעשות ברכה אחרונה מסתמא שיגידו, ושיהיה הכנה לשבת חנוכה ולכל ימות החנוכה ולהתכונן לקבלת פני משיח צדקנו.

ההתוועדות היתה שמחה מאוד וכמעט בכל הניגונים כ"ק אדמו"ר שליט"א מחא כפיו הק'.