כ"א טבת תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־18:42, 21 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום חמישי כ"א טבת

גם הבוקר הגיע דן שי' והי' משך זמן פיזיותרפי'.

כמו"כ ביקר הד"ר טישהאלץ אצל כ"ק אד"ש מה"מ, ולאחר סדרת בדיקות נודע שב"ה ישנה התקדמות רבה; הכאבים פחתו לפ"ע. במהלך ביקורו עשה גם פיזיורתפי' כדרכו, ופיזיותרפי' לדיבור, בדברי תורה.

בשעה 1:05 התקבלה הידיעה המשמחת אודות תפילת מנחה 'בקרוב', ואכן, כעבור 5 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה. כעבור כחמשה רגעים הורם המסך והחלו בתפלה, שבסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת [מיותר לציין את חדוותו של הקהל]. כ"ק אד"ש מה"מ שהה קרוב ל-4 דקות, כשבתחלה התרומם מכסאו מס' פעמים לראות את כולם וכן עודד קלות בתנועות ראשו הק'. כעבור 2-3 דק' החל לעודד בתנועות חזקות בראשו הק' קדימה ואחורה, וכך הי' עד שסימן בראשו ובידו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 1:28.

כמידי שבוע, גם היום התקיים ה'שיעור השבועי' בעניני גאולה ומשיח, והפעם זכינו לשמוע אותו מפי מגיד שיעור ותיק, ראש ישיבת קרית גת הרב משה שי' הבלין, אשר פעל גם לביסוס וחיזוק השיעור. יצויין שהיתה השתתפות עירנית מאוד של הקהל, אברכים כבחורים, שבאו לשמוע את מגיד השיעור. השיעור נסב בענין "התקופות בגילוי וימות המשיח".

כינוס התעורות בעניני משיח וגאולה

המודעות שנתלו בבתי הכנסת בדבר 'כנס התעוררות', עשו את שלהן. קהל גדול הגיע ל'בית-משיח' ובסביבות השעה 10:00 החל הכינוס.

קודם לכן סיימו את השיעור תהלים של יום חמישי וששי [כנהוג בכל כינוס כיו"ב, שלאחר אמירת כל התהלים (הנאמר מידי ערב וערב), אומרים את השיעור היומי בפתיחת הכינוס], עשו 'מי שברך', אמרו 'אבינו מלכנו' ואח"כ הכריזו 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'.

לאחמ"כ פתח בדברים המנחה הדגול, הרה"ח ר' שלמה שי' מג'סקי, שהבהיר את מטרת הכינוס והזמין את ראש הבד"ץ דק"ק קראון הייטס, הרה"ח ר' יהודה קלמן שי מארלאו, לשאת דברים בענינא דיומא.

הרב מארלאו בירך בדברים קצרים, כדרכו - ה' יעזור שלרבי תהי' רפו"ש וקרובה ושהכינוס יפעל את פעולתו. לאחמ"כ הוזמן לדבר ראש ישיבת קרית גת הרה"ח ר' משה שי' הבלין, השוהה איתנו מזה כשבוע ומהנה אותנו כמעט בכל הזדמנות.

הרב הבלין שי' פתח בברכה שכ"ק אד"ש מה"מ יהי' 'בריא אולם' תיכף ומיד, ויפעל את כל מה שהוא צריך לפעול... שיוציאנו מהגלות, יקבץ נדחי ישראל, ויבנה מקדש במקומו מיד ממש.

לאחר מכן נשא דברי התעוררות בענין האמונה ובטחון בהתגלות משיח שבדורנו. ונקודת הדברים היא - כדאי וצריך להרהר ולהתבונן בשיחותיו הק' של כ"ק אד"ש בסמיכות לכ"ז אד"ר ובפרט השיחה הידועה דפ' שופטים בענין הנבואה, שלפני ביאת המשיח "תחזור הנבואה לישראל". ו-2 דברים הדגיש הרבי: א. שהנבואה תחזור אצל מי שראוי להיות משיח (שהרי בכל דור יש אחד שראוי לכך). ב. בענין "הנה הנה משיח בא" שזה נבואה ע"פ הלכה. אשר הגדר של נבואה להלכה הוא, שהנבואה חייבת להתקיים, שכן זהו ההבדל בין רוה"ק לנבואה, שרוה"ק יתכן שהדבר לא יצא כן לפועל פה למטה, ונפעל רק למע'. משא"כ נבואה.

ובעצם כעת כולם מבינים מדוע הרבי דיבר ע"ז והדגיש זאת באופן כל כך ברור וחד משמעי...

לאחמ"כ סקר הרב הבלין 'מעט מזעיר' את הפעילות השוטפת הנעשית בקרית גת על-ידי תלמידי התמימים שי' (בהתאם להוראת כ"ק אד"ש מה"מ אשתקד בכינוס השלוחים: שצריכים לעשות הכל ע"מ לקבל פני משיח צדקנו), וסיפר איך שבחורי הישיבה עשו 'מבצע' (מבית לבית) בזמן חנוכה, שביחד עם מבצע חנוכה דברו גם על הנבואה של (מי שראוי להיות) משיח, זהותו של המשיח שבדורנו, ועוררו כאו"א שיקבל ע"ע איזו החלטה טובה ופעולה מעשית ע"מ לזרז את גילויו של המשיח.

אחריו התכבד הר' זושא שי' וינער, שדיבר אודות עניני גאולה ומשיח באנגלית.

המנחה הר' מג'סקי סיפר כמה אפיזודות מעניני גאולה ומשיח, כפי שהדברים מתקבלים בעולם, והתגובות המעניינות על כך. לאחמ"כ התכבד להזמין את 'החוזר' והמשפיע, הרה"ח ר' י.כ., שנשא דברים חוצבי להבות בענין האמונה בהתגלות המשיח בדורנו, ובענין הפירסום אודות כך. בשל קוצר היריעה נסכם את הדברים בקצרה:

"כיון שעומדים אנו בסמיכות ליום ההילולא של אדמו"ר הזקן, כדאי לזכור ולהזכיר את שיחתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ, בקשר לשמו של אדה"ז, "שניאור", שכשמו כן הוא "שני-אור", והיינו, שאצל אדה"ז רואים את הקשר בין ב' האורות, אור הנגלה ואור הנסתר, ואיך ששניהם משולבים יחדיו, ועד שהומשכו כן למטה, בבחי' "לזמן" ("זלמן") - בזמן ומקום בעוה"ז; ואצל כ"ק אד"ש מה"מ מודגש הדבר עוד יותר, כידוע.

"ואם עניני נסתר דאורייתא ממשיכם כ"ק אד"ש מה"מ ומביאם לידי "גילוי", עאכו"כ כאשר כ"ק אד"ש מה"מ מדבר ב'נגלה', הלכה, שבודאי זהו ענין שבנגלה. ומובן איפוא, כי יהי' זה תמוה ביותר לומר כי: אין הכוונה לפשוטם של דברים אלא זהו ענין 'אצילי' (מל' עולם האצילות) ו'הלכה' זו אינה כפשוטה, ענין שבנגלה... "ובנוגע לעניננו:

"לא בתור חכם אלא בתור נביא, שזהו בוודאות"

"משונה מאוד הוא, שישנם אנשים שמונחים כל ימיהם בנגלה ובחסידות, ואעפ"כ הנהגתם בענין זה, הפוכה ומוטעה. לדבריהם, הפי' של "ויאמר", הוא לאו דוקא 'אמר' - אלא "קפץ" וכיו"ב... על דבר ברור בנגלה אומרים הם ש"זהו קבלה, בה בשעה שאדמוה"ז עשה (אפי') מ'נסתר' - 'נגלה'.

"כשמדברים בענין של הלכה - "לידע שהא'ל מנבא בני האדם", ומהי גדרה של הנבואה? מסביר כ"ק אד"ש מה"מ, שבניגוד למחשבתם של רבים, שענין הנבואה הי' קיים רק בדורות הראשונים משא"כ בזמננו - אין הדבר כן. ולאחרי אריכות הביאור בענין קיום הנבואה בזמן הזה, אומר הרבי, שצריכים לפרסם שיש נבואה בזמננו אנו, ו"הנה הנה משיח בא", שזהו נבואה.

"ובהמשך לזה - הורה הרבי לפרסם שיש נבואה כזאת. וב'הערה' מוסיף הרבי, שהנבואה היא "לא בתור חכם אלא בתור נביא, שזהו בוודאות".

כאמור, היתה אריכות גדולה ומפורטת בענין זה, וכפי שהובאו הדברים בכתובים בשבועון 'כפר חב"ד' האחרון.

"אנו אין לנו אלא דברי בן-עמרם"

החלק השני בדבריו, הי' בנוגע לפירסום הענין, ובכל האמצעים. כולל גם זהותו של המשיח. "אין הוכחה גדולה יותר מהעובדה, כי כ"ק אד"ש מה"מ מעודד באופן בולט במיוחד את ה'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. והדבר מפורסם ומתפרסם יותר ויותר בכל העולם כולו, וכולם שמעו ואף ראו זאת ב"ווידאו", כך שלא שייך להתנהג באופן של "היה יהודי מאמין בביתך ואדם בצאתך...", שכן הכל בחוץ מכירים ושומעים את האמת הצרופה והברורה. וכל מי שמתיימר לצאת נגד כל הענין, ו"מתבייש" בעידודו של כ"ק אד"ש מה"מ בזה - "אוי לו ואבוי לו"... ומובן כמה שזה מרחק.

"אנו אין לנו אלא דברי בן-עמרם", ו'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'".