א' כסלו תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, יום הבהיר והזך ראש חודש כסלו – שלושים שנה

לתפילת שחרית נכנס הרבי שליט"א מלך המשיח בשעה 10:00 לקול שירת ה"יחי" (במנגינת המאַרש דר"ח כסלו), כאשר שביל המעבר נוצר לאורך צד הצפוני של בית הכנסת.

ב"שים שלום" ניגנו את המאַרש של ר"ח כסלו, ובהלל ניגנו (כרגיל) ב"הללו" ו"א-לי אתה", וכן (שלא כרגיל) ב"ימין ה'" (בניגון הצ"צ).

בקריה"ת עלה חתן בר-מצוה בעליה השניה, ולרביעי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בסיום גלילה החזירו את הס"ת לארון הקודש, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מביהכ"נ כשהקהל מנגן את שירת ה"יחי" הרגילה; מחוגי השעון הראו על השעה 11:00.

[באמצע התפילה, בשעה 11:00 לערך, עברה ליד 770 הלוויתו של הרה"ח ר' שלמה מטוסוב ע"ה, מי שהיה בעבר שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בקאַזבלאַנקאַ שבמאָראָקאָ].

כעבור כרבע שעה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מוסף, כשהקהל מנגן שוב את המאַרש דר"ח כסלו, ובניגון זה שרו גם ב"שים שלום" (כבשחרית). התפילה הסתיימה בשעה 11:39.

כעבור כ-20 דקות יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת השטרות לצדקה במקום הקבוע. בין העוברים בלטו רבים משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח השוהים כעת בחצרות קדשנו, ביניהם: הרב יעקב-צבי שי' בן-ארי – בית חב"ד קיבוצים, הרב דורון שי' אורן – מנהל מרכז משיח במדרחוב ירושלים, הרב משה שי' אנטיזדה – נתניה, הרב אברהם שי' קלי – שליח וראש ישיבת חב"ד ביפו, הרב ניצן שי' שמחון – בית חב"ד גילה-ירושלים, הרב שלמה זלמן שי' לנדא – משפיע בישיבת תות"ל בבני-ברק, הרב לאַטאַר – שליח בליאון-צרפת ועוד. כן עברה א' הקבוצות מקעמפּ ילדי השלוחים.

א' השלוחים העוברים הביא עימו חבילה של פ"נים ממקום שליחותו אך מרוב התרגשות שכח למסור זאת, והביא זאת אח"כ לא' הנוכחים שמסר זאת לידיו הק'. החלוקה ארכה כ-8 דקות.

במשך היום התקיימה מכירת ספרים במחיר מוזל ברחוב קינגסטאָן. כן הוצבו דוכנים למכירת מוצרי משיח וספרי קה"ת, כאתמול.

בשעה 1:30 התקיימה "אסיפת חירום" לשלוחי המלך בבנין "מרכז דוברי עברית" – 845 איסטערן פּאַרקוויי, שם ישבו למשך קרוב ל-12 שעות ברציפות(!) עשרות מהשלוחים (עם הפסקות קלות למנחה ומעריב במנין מלך המשיח) כשכל אחד תורם את עצותיו ורעיונותיו להביא בפועל את ההתגלות, כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "לטכס עצה".

א' מההחלטות הטובות שניתן היה לראות מיד בשטח, התבטא בדגלון משיח זעיר שהוצמד לדש הסירטוק של כאו"א מהמשתתפים (ביניהם יצוינו אף המשפיעים הרב מוטל שי' חן, הרב חיים שי' ניסילעוויטש והרב זלמן שי' לנדא), ביוזמתו של מפיק הדגל השליח ר' יעקב-צבי שי' בן-ארי.

מנחה עם הרבי שליט"א מלך המשיח התקיימה במועדה, וכבשחרית ומוסף, ניגנו ב"שים שלום" את המאַרש דר"ח כסלו (וכן בכניסת המלך לתפילה). התפילה הסתיימה (כולל תהילים) בשעה 3:38. (לפני ההכרזה על התהילים, הכריז הרב יקותיאל שי' ראפ: "גוט יום טוב, גוט יום טוב").

תפילת מעריב החלה כרגיל בשעה 6:45 (בכניסת המלך שרו את המאַרש של ר"ח כסלו) והסתיימה ב-6:57. בתפילה זו, האחרונה של קעמפּ ילדי השלוחים, התפללו הילדים מקדימה בסמיכות לבימתו הק', והכריזו את ה"יחי" מהמדרגות (כשמחמת חוסר מקום נאלצו חלק לעמוד מאחורי הבימה).

עשרות משלוחי המלך השתתפו בתפילה זו, וכאן ניתן לראות מיהם השלוחים האמיתיים של מלך המשיח, שאינם מתפעלים מלחצים או כבוד ולא משתתפים באירועים הנוגדים לכל עניני הרבי שליט"א מלך המשיח, החל ב"קבלת פני משיח צדקנו" וכלה ב"כבוד הרבנים" ו"חיזוק השכונה"... וד"ל.

בשעה 10:00 החלה ההתוועדות הגדולה של ראש חודש כסלו ב-770, בהנחייתו של המארגן ר' מאיר שי' האַרליג, שפתח בהזכירו שבוודאי כולם יודעים את הסיפור, אך הרי כמו שבפורים "נזכרים ונעשים" מידי שנה בקריאת המגילה, הרי מן הראוי לחזור על דברי ימי יום הבהיר ר"ח כסלו תשל"ח, וסיפר בקצרה את המאורעות מליל שמע"צ עד לר"ח כסלו. בסיום דבריו פתחה התזמורת בשירה וזמרה למספר דקות (וכן בין כל נואם ונואם). אח"כ הוזמן יו"ר מכון חנה ומשפיע בשכונת המלך הרב שלמה שי' מאַג'עסקי לפתיחה ב"דבר מלכות", ובדבריו חזר על ההוראות מכינוס השלוחים תשנ"ב – שעבודת השליחות עתה היא להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

בהמשך דיברו עוד מספר נואמים (ביניהם: הרב אהרן שי' ראַסקין, הד"ר פעלדמאַן שי' שסיפר מעט מנקודת מבטו כרופא הרבי שליט"א מלך המשיח, הרב דניאל שי' כהן – שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בחברון עיה"ק, וכמובן – צ'אַרלי, שנשא את חלק מנאומו אך נקטע ע"י המוזיקה, ובתגובה עלה למיקרופון ואמר את המשפט הראשון – ולו כדי לצאת י"ח...)

[אחרי א' הנאומים עלה בחור אמריקאי שהיה מעט בגילופין והחל לקפוץ ולרקוד על השולחן, ורמ"ה גער בו במיקרופון: משוגע! תפסיק להשתולל! וכו', דבר שהעלה חיוך על פני רבים מהקהל...].

וכמיטב המסורת, כבכל שנה באופן חדש ממש, התקיימו ריקודים סוערים על הספסלים, כשבפי כולם המאַרש של ראש חודש כסלו. בהמשך אף ניגנו מספר ניגוני גאולה ("יחי אדוננו", "והוא גואלנו" ועוד), כשא' התמימים מזמר במיקרופון.

לאחרי שעה ארוכה של ריקודים, התיישב הקהל להתוועדויות קטנות בכל אורך 770, שנמשכו עד אור הבוקר. בין המדברים בהתוועדויות אלו נראו: הרב יצחק שי' שפּרינגער, הרב פנחס שי' קאָרף, הרב יעקב שי' שמולביץ, הרב חיים שי' ניסילעוויטש, הרב אברהם שי' קאָזלינער, ועוד רבים.

יצוין כי בא' ההתוועדויות השתתף השחקן הישראלי המפורסם גיל שי' ססובר (השוהה בימים אלו בארה"ב) שסיפר אודות התקרבותו ליהדות ולרבי שליט"א מלך המשיח בשנים האחרונות.