ג' טבת תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון זאת חנוכה ג' טבת

בשעות הבוקר ראינו את 'קבוצת צפת' שפתחו מעגל על המדרכה מול פני הקודש, ברוב שירה וזמרה. הקבוצה, ששהתה כאן במשך כל החנוכה, חוזרת היום לארץ הקודש, איש איש למקומו, "תחת גפנו ותחת תאנתו", מלאי תוכן ושמחה וכו' משבוע מבורך ומשובע בגילויים, ובפרט - ה'יחידות' עם כ"ק אד"ש מה"מ, כאמור.

לתפילת מנחה יצא כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 2:12 כשלפנ"כ נתן סידור לחתן המתחתן באותו היום. עם סיום התפלה, 2:28, יצא אל המרפסת, הקהל ניגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכבר מתחילתו החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד את הניגון בתנועות קלות בראשו הק', תחלה הביט לעבר הקהל שעמד משמאלו, לאחמ"כ פנה כ"ק אד"ש מה"מ לימינו לעבר המנורה שנרותיה דלקו באותה עת והמשיך לעודד את השירה בתנועות לכאן ולכאן, וכך נמשך הדבר דקות ארוכות כשמביט גם לאלו שעמדו מימין המנורה [ביניהם בלט הנגיד החסידי הרה"ת ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק], ומפעם לפעם מגביר ההתלהבות והשירה בתנועות יותר מהירות. כשעברו למע' משמונה דקות החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד במרץ רב ובמהירות עצומה לכל הכיוונים כשעל פניו הק' ניכר המאמץ, ואעפ"כ המשיך בעיניים עצומות ועודד בחוזק. לאחמ"כ פנה לעבר הריל"ג ומיד סגרו הוילון. משך זמן הגילוי נמשך 9 ורבע דק' (!). השעה היתה 2:37.

תיכף לאחר התפלה עברו לפני כ"ק אד"ש מה"מ כל משתתפי ה'פגישה' שבאו לשבת, וכפי שנודע, כ"ק אד"ש מה"מ הניד להם קלות בראשו הק' ולחלקם באופן יותר חזק.

תפילת ערבית לא זכינו להתפלל במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ.

בשעות הערב ביקר אצל כ"ק אד"ש מה"מ ד"ר שלום הירשמן שי'.

בשעות הלילה התקיימה התוועדות חסידית ב-770, לאור קריאתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ (בעבר) לערוך התוועדויות ב'זאת חנוכה'. התוועד הרה"ח ר' יחזקאל סופר שי' וכן הרב יצחק שי' שפרינגער. במהלך ההתוועדות דובר רבות אודות ההתחזקות בהכנה לקבלת פני משיח צדקנו, והרב סופר אף הזכיר כמה פתגמים מהמשפיע הר' מנדל שי' פוטרפס, בנוגע למנגדים למשיח...

(כן חזר על עוד 'ווארט' מהמשפיע הר' פוטרפס, ששאל פעם: הרי כל הגלות הזאת והעולם הזה הוא עולם השקר, ואיך הוא מחזיק מעמד? והשיב: הבעי' היא שהם מתכוונים עם כל האמת...).