ג' תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש - שובה האזינו.

קריאת התורה התקיימה בזאל למעלה, כשכל הדלתות פתוחות.

בשעה 1:49 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד לתפילת מנחה, ובסיום התפלה יצא אל המרפסת. הקהל ניגן באותה עת 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ הביט תחילה לשמאלו ולאחמ"כ המשיך לסקור הקהל שלמולו, וכך במשך כ-5 דקות ו-45 שניות ישב עם הקהל תוך כדי שמעודד קלות בראשו הק'. לסיום פנה לשמאלו, לסגירת הוילון. השעה היתה 2:15.

ולאחר התפלה, כבכל שבת ובפרט בשבת שובה, התקיימה התוועדות במזרחו של 770. בין המתוועדים: הרה"ח ר' מרדכי שי' שניאור והרה"ח ר' זאב שי' קסלמן מכפ"ח, הרה"ח ר' מרדכי שי' חן, הרה"ח ר' שלום דובער שי' ליפסקער, הרה"ח ר' זליג שי' כצמן ועוד. ההתוועדות נמשכה זמן רב.

לפנות ערב, בשעה 6:00 לערך, התיישב הקהל להתוועדות עם נט"י וכו', כפי שהיה נהוג אצל כ"ק אד"ש מה"מ בזמני ה'כוס-של ברכה'. בשעה 7:15 לערך החלו לנגן ניגוני הרביים, כאשר לפתע פתאום נתקבלה הידיעה המשמחת אשר "כ"ק אד"ש מה"מ יוצא מיד". הקהל, שעדיין לא ידע בבירור באם זה להתוועדות או לתפילת ערבית, הפסיק לנגן הניגונים והחל לנגן 'יחי' (בניגון חיילי אדוננו), כנהוג כל פעם בכניסת כ"ק אד"ש מה"מ, אלא שכ"ק נכנס דרך החדר המיוחד היישר למרפסת (השעה היתה 7:31) והקהל המשיך לנגן כשתי דקות 'יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ הביט לעבר הקהל, ובינתיים סימן הריל"ג שיאמרו לחיים ויחלו לנגן הניגונים מתחילה (שלשם כך ביקשו מכ"ק אד"ש מה"מ לצאת). הרה"ח ר' יואל שי' כהן התחיל הניגונים, כמימים ימימה, וניגנו ג' תנועות להבעש"ט והה"מ, 'בני היכלא' לכ"ק אדמו"ר הזקן, 'הקאפילע' לכ"ק אדמו"ר האמצעי, 'ימין ה' להצ"צ, 'לכתחלה אריבער' לכ"ק אדמו"ר מהר"ש, 'ניגון הכנה' לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, 'הבינוני' לכ"ק אדמו"ר הריי"צ ו'הוא אלוקינו' לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. לאחמ"כ ניגנו ניגון הקפות להרלוי"צ, ומיד אח"כ הניגון 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. בעת הניגונים הביט כ"ק אד"ש מה"מ מפעם לפעם לעבר הקהל והנהן קלות לאלו שאחזו כוסיות לחיים בידיהם, ראשו הי' מורכן מעט, וכשהגיעו לניגון הבינוני התיישר קמעה והביט לקהל שמשמאלו ולמולו והמשיך לענות לחיים. כשניגנו 'יחי' עצם עיניו הק' והרכין ראשו לכדקה והקהל המשיך לנגן בכל עוז, עד שלפתע הרים כ"ק אד"ש מה"מ ראשו הק' בתנועה חזקה מלמטה למעלה, פקח עיניו והמשיך לעודד בעוד מספר תנועות, ענה לחיים, וכעבור דקה ומחצה עצם שוב עיניו הק' לזמן מה, ושוב המשיך לעודד השירה בתנועה גדולה. כן פנה גם לימינו וסקר את העומדים בבימה, און האט שטארק באקוקט דעם עולם. כעבור כ-9 דקות מניגון 'יחי' סימן לסגירת הוילון. הגילוי נמשך כחצי שעה, והשעה היתה 8:00.

מיד לאחמ"כ חזר כ"ק אד"ש מה"מ ונכנס לחדר המיוחד, עבור תפילת ערבית.

תפילת הלחש התארכה מעט, ובסיום התפילה, 8:22, יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הש"צ אחז בקדיש בתרא, ובסיימו החל הרב קעלער בהבדלה. כ"ק אד"ש מה"מ הביט לעברו.

בסיום ההבדלה, נשא הכהן הגדול - הרב שלמה הכהן שי' איידלמאן - קולו בברכת כהנים (בינתיים אמר הרב קעלר לחיים, ומה"מ ענה לעברו בראשו ובפיו), וכ"ק אד"ש מה"מ המשיך להביט לעבר המבדיל ובפיו ענה אמן אחר ברכות הכהן. הרב קעלער בירך "על הגפן" ולאחמ"כ החלו לנגן 'יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ סקר הקהל, תחלה הביט משך זמן למולו, כשתנודות קלות בראשו הק'. כעבור משך זמן פנה לשמאלו וכך הביט חליפות לכל הכיוונים, כשלעיתים מניד בתנועה גדולה בראשו הק' לעידוד הניגון. הקהל המשיך לנגן וניתן הי' לראות איך שלכל כיון אליו מביט כ"ק אד"ש מה"מ, הרי ששירת הקהל גוברת ומתעצמת והעומדים במקום מקפצים ומכרכרים בכל עוז - יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.

כך נמשך הדבר כ-10 דקות, כאשר לסיום פנה כ"ק אד"ש מה"מ לשמאלו וסימן לסגירת הוילון, ובעודם סוגרים הביט שוב לימינו ועודד בראשו הק', ושירת הקהל גברה. [יצויין שמידי תפילה, עת מתקבלת ההוראה לסגירת הוילון, שירת הקהל גוברת באורח משמעותי, בבחינת "קשה עלי פרידתכם"]. הגילוי נמשך למע' מ-12 דקות, והשעה היתה 8:35.

כך חלפו עברו להם ימי ראש השנה, וניתן היה לשמוע את צעירי הצאן, שזו להם הפעם הראשונה ב-770, מתלחשים: "איזו התוועדות, איזו התוועדות, דבר יוצא מגדר הרגיל". כואב הלב ודואב על סגנון חיים מוזר זה, על חושך כפול ומכופל זה, כאשר בימים כתיקונם היינו זוכים, בקביעות זו של ראש-השנה, להרבה גילויים: תקיעת שופר, שלוש התוועדויות עם הרבה שיחות, כשלאחמ"כ חלוקת 'כוס-של-ברכה', והיום...

אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח שליט"א.