ד' תמוז תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי ד' תמוז

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:45, לאחר שנתן הסידור לחתן שנכנס אל הקודש (החדר המיוחד) לקבל הסידור מידו הק', ולאחמ"כ הורם המסך והתפללו מנחה. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת [לאחר שהש"ץ כבר סיים 'קדיש בתרא' והקהל - בליווי האורגניסט - החלו לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'], כ"ק אד"ש מה"מ הביט תחלה לשמאלו והניד קלות בראשו הק' לעידוד השירה. לאחמ"כ היישיר מבטו אל מול הקהל, והמשיך לסקור את העומדים בשורות הראשונות, ממולו ולשמאלו, וכן 'העיף מבט' לעבר האורגניסט, ולאחמ"כ בתנועות ראשו הק' סימן לסגירת הוילון. יצויין שבמשך כל הזמן רחשו שפתותיו הק' וכן הכה באצבעות ידו השמאלית על יד ימין. היו אלה 2 דקות של גילוי והתרוממות הרוח בקרב הקהל.

לאחר מכן שב כ"ק אד"ש מה"מ לפתח חדרו הק' ו'כבקרת רועה עדרו' עברו ע"פ הקודש כיתת גן ילדות של 'בית רבקה' וקבוצת תלמידות הנוסעות להדרכה בקעמפים. 'יחידות' זו נמשכה כ-5 דקות, כאשר כ"ק אד"ש מה"מ הביט על כאו"א ומדי פעם אף הניד בראשו הק'.