ה' תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני ה' תשרי

בשעה 2:15 נודע אודות תפילת מנחה וכעבור כ-13 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת והקהל ניגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. תחילה הביט כ"ק אד"ש מה"מ לשמאלו, כרגיל, ולאחמ"כ סקר הקהל ממולו, כשבפיו ממלמל במשך כחצי דקה בהבלטה מיוחדת. לאחמ"כ החל לעודד בתנועות ראשו הק' בחזקה, מלמע' למטה ואף מעט לצדדים, פנה לעומדים ע"ג הפירמידה מימינו והמשיך לעודד בתנועות ראשו הק', תנועות חזקות בדומה לאתמול והשמחה הרקיעה שחקים. כמו"כ הכה באצבעו הק', וכעבור למע' מ-2 דקות הורה לסגור הוילון. הי' זה בבחינת 'קורץ און שארף'.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 7:45. הש"צ הי' הרה"ח ר' יהושע שי' קארף (העומד מאז כ"ז אד"ר כש"צ בימים כגון אלו), ובסיום התפלה יצא אל המרפסת. עם צאתו הביט לשמאלו, ומיד הניד בראשו לעידוד השירה. לאחמ"כ סקר את שאר הקהל, וכעבור שניות ספורות החל לעודד בתנועות חזקות לימין ולשמאל, כאשר לפתע אף עודד בתנועות סיבוביות, ומלמטה למע' כמה וכמה פעמים, והמשיך בתנועות חזקות עד שכעבור דקה ורבע סימן לסגירת הוילון. גם הפעם הי' זה עדיין תחת השראת תפלת ערבית מאמש ותפילת מנחה מהיום, כך שהקהל ניגן ניגון זה בכל כוחו, למרות הגילוי הקצר יחסית.

ו-770 נערך לקראת יום המחר, בו יתקיימו שני אירועים מרכזיים, האחד כינוס ידידי ליובאוויטש המתקיים מידי שנה, והשנה יהי' זה בג'ואיש סנטר, כשע"פ התיכנון אמורים הם לעבור מאוחר יותר ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ. והאחר - יום העיון בעניני משיח וגאולה לאנ"ש והתמימים. לאחר שני ימי העיון שהיו לשלוחים במשך הקייץ האחרון ובהצלחה, החליט המטה העולמי להבאת המשיח אשר מן הראוי לעשות זאת גם לאנ"ש והתמימים, ע"מ לפקוח את העיניים בשיחותיו המאלפות של כ"ק אד"ש מה"מ בתורת משיח וגאולה.

א' מחברי המזכירות סיפר, אשר הד"ר רוזן שביקר היום אצל כ"ק אד"ש מה"מ, אמר לכ"ק אד"ש מה"מ אשר "אנ"ש והתמימים שהיו אתמול במעריב יצאו מגדרם לאור התפילה המיוחדת", וכ"ק אד"ש מה"מ חייך לעברו חיוך רחב מאוד, מה שלדבריו לא הי' כבר כמה חודשים.

היום גם התחילו הלימודים הרשמיים של קבוצה תשנ"ד. לעת עתה ההנהלה הגשמית משפצת את אולם הלימודים 885 חובבי תורה, כך שהתלמידים זוכים ללמוד בימים הראשונים ב-770 עצמו. משגיח הקבוצה הוא הרב יקותיאל מנחם שי' ראפ, שבכשרונו הברוך מצא להם פינת חמד ללימודים הרחק משאון 770, מתחת לעזרת הנשים (בו שותה הקהל קפה ועוגה במשך כל ימות השנה).

הרב ראפ אף דיבר לפני הבחורים אודות תפקידם, זכותם ומעלתם בתור תלמידי הקבוצה וכו' וכו', כאשר בישר לתלמידים שמיד לאחר החגים בע"ה יעברו ללמוד בחובבי תורה במשכנם הקבוע, או אז גם יתקיים בע"ה כינוס הפתיחה הרשמית של הלימודים כאשר כל חברי ההנהלה מתוועדים עם התלמידים, בראשות המנהל רוחני הרב ר' דוד שי' רסקין.

*

וחידושים נוספים ב-770: הפתח האחורי הפונה לתשליך ולכולל נסגר לתנועה בשבוע האחרון. לעת עתה שברו כל המדריגות שם, כל זאת בדאגה ל'גיל הזהב', להם בונים מדריגות רחבות יותר ונוחות לעלי', בלא להכביד עליהם יותר מדי.