ח"י תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון ח"י תשרי - ב' דחוהמ"ס

בשעה 10:05 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכה לברכת הד' מינים, ובשעה 10:20 יצא הלולב לקהל. באותה עת התפלל כ"ק אד"ש מה"מ בסוכתו, ובשעה 11:40 נודע שיתכן וכ"ק אד"ש מה"מ יצא לקריאת התורה ותפילת מוסף. לבינתיים סידרו מנין מתאים, שיאחז בקריה"ת באם יצא כ"ק אד"ש מה"מ בדקות הקרובות, ובשעה 12:00 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד. הרב דוד שי' רסקין קרא בתורה ולאחמ"כ התקיימה תפילת מוסף, בסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת עטוף בטלית [שרבים מציינים שזה לראשונה מאז כ"ז אדר נראה כ"ק אד"ש מה"מ ביום חול כשהוא עטוף בטלית], שם שהה דקה ו-40 שניות ועודד קלות בראשו הק'. לסיום סימן בראשו הק' לסגירת הוילון.

לאחמ"כ נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו וטעם דבר מה, ולאחמ"כ הריל"ג הקריא מכתבים. בשעה 1:10 נודע "מנחה נאו", ובשעה 1:15 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ, כשבסיום התפלה יצא אל המרפסת לכ-40 שניות, בסיומן סימן בתנועה גדולה בידו לסגירת הוילון.

לאחר תפילת המנחה נכנס הרב בנימין אליהו שי' גורודצקי, בא-כח כ"ק אד"ש מה"מ באירופא, לכ"ק אד"ש מה"מ, מלווה בבנו ר' שלום בער שי', ובירך את כ"ק אד"ש מה"מ. כ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן. כמו"כ בירכו כ"ק אד"ש מה"מ, והי' זה ביקור בזק של דקה-שתיים.

לבינתיים נודע כי הערב תהי' יחידות לאורחות.

הועידה העולמית ה'ל"ח' של צעירי אגודת חב"ד

ובשעה 2:45 החלה הועידה העולמית הל"ח של צעירי אגודת חב"ד. פתח והנחה את החלק הראשון מנהל צא"ח, הרב שמואל שי' בוטמאן. 'דבר מלכות' נשא הרב יואל הכהן שי' כהן, שחיזק ופתח את העיניים איך שכל דבר ודבר ניתן לראות בשיחות של הרבי, אשר מאז תשי"א אמר הכל במפורש, ולנו לא נותר כ"א לפקוח את העיניים, ללמוד ולקיים לשמור ולעשות.

לאחמ"כ נשא דברי ברכה יו"ר הבד"ץ הרב יהודה קלמן שי' מארלאוו, שבמלים קצרות, כהרגלו, בירך את המשתתפים "בהתאסף ראשי עם", שתהי' ההתגלות של מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

לאחמ"כ נשא דברים חבר ועד הרבנים הכללי, הרב שניאור זלמן שי' גורארי'. גם הוא עורר בדבר השיחות והדיבורים שהרבי משמיע לנו כיום בכל רמ"ח איבריו: "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד"...

יו"ר צא"ח הרב דוד שי' רסקין נשא סקירה כללית ומאלפת על פעולות צא"ח במשך השנה, כשבמוקד הענינים - התהלוכות המתקיימות מזמן לזמן, אשר כ"ק אד"ש מה"מ הי' מפצה את ההולכים ומאחרים להתוועדות מידי שנה. בין דבריו סיפר גם על 'מופת', שבא' השנים הלכה קבוצה של כ-10 בחורים לבית כנסת מסויים וכשחזרו נמנו רק 9. בהתוועדות ניגש א' מהם וביקש ברכה עבור העשירי שיחזור בשלום. כ"ק אד"ש מה"מ חייך ואמר שהוא יבוא מחר בריא ושלם, וכך הווה, למחרת היום הגיע הלה וסיפר אשר לקח משקה למע' מהרגיל [הי' זה טרם הגזירת הידועה] ונשכב שרוע בחדר הנוחיות. באי בית הכנסת חשבו כי הוא נחלה ל"ע, והזעיקו אמבולנס שהובילו היישר לבית הרפואה, שם גילו כי הוא בס"ה שתה למע' מהרגיל ושחררוהו לביתו...

הרב שמואל אזימוב סקר סקירה מהפעולות הנרחבות בהפצת היהדות בפאריז.

הרב יהודה לייב שי' רסקין סיפר מעט מזעיר אודות הפעולות הגדולות של 'ופרצת' בקזבלנקה וכמה מופתים טריים מכ"ק אד"ש מה"מ. כן סיפר על הפעילות בעניני מלך המשיח לאחרונה.

הרב נחמן סודאק סיפר אף הוא ועורר ע"ד הפעולות בעניני משיח. כמו"כ הרב אלי חיים שי' רויטבלאט, א' מג' המשפיעים של שכונת קראון הייטס, עורר בתחומו.

לאחמ"כ, משהחל שלב הב', ניהל את הועידה הרב יוסף הלוי שי' וויינברג, וראשון הנואמים הוזמן הרב יצחק שי' ידגר, כאורח מאה"ק שכבר שלושים שנה פועל בעניני משיח. הלה דיבר בלהט אודות הפעולות החיוביות שנעשות ושצריכות להיעשות, ועד כמה מקלקלים אלו שהאמונה אצלם חלשה, ושצריכים להזהר מאלו בעלי המאה הרוצים להיות בעלי הדעה ("צריכים לדעת שאת האל"ף של בעל המאה צריכים להעמיד במקומה הנכון: להוציאה מבעל המאה - ואז יישאר רק עם ה"מה", דהיינו ביטול - ולהכניסה בתוך הגולה ולעשותה גאולה, כפי שהרבי רוצה).

לאחמ"כ נשאו דברים הרב לוי יצחק שי' גינזבורג, הרב יוסף הלוי שי' סגל, הרב אהרן אליעזר שי' צייטלין, הרב שלמה זלמן שי' לבקיבקר והרב יצחק שי' גנזבורג. כ"א עורר בעניני משיח לפי ראות עיניו.

ב-6:30 ננעל החלק הרשמי ע"י הרב דוד שי' רסקין.

ובשעה 7:11 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית, ובימים אלו של חג מגיעים הרבה מ'חסידישע געגנט' (חצרות חסידיות), שגם הם רוצים לראות את הרבי. אלו המצליחים להדחק נכנסים פנימה, והיתר - צופים מחוץ ל-770 במסך הוידאו הגדול.

התפילה התארכה מעט ובסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, עודד בתנועות ראשו הק' את השירה וסקר הקהל מימינו ומשמאלו. כמו"כ הכה במשך כל הזמן באצבעו הק', וכעבור למע' משלוש דקות סימן בראשו הק' לסגירת הוילון.

לאחמ"כ התקיימה יחידות לאורחות, ובמשך כ-25 דקות ישב כ"ק אד"ש מה"מ ע"ג הבימה המיוחדת שנבנתה לכך. בין העוברות היתה גם הרבנית זייאנץ, שמסרה 36 תני'אס שהודפסו בבריה"מ וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק'. נשים רבות איחלו ברכות, כ'יחי המלך' 'רפו"ש' וכיו"ב, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בניד ראשו הק'. לסיום השעה היתה 8:10. ובחוצות קראון הייטס התקיימה גם הערב שמחת בית השואבה, כשבמוקד האירועים - צפי' בקטעי וידאו מעניינים, המרגשים ומעוררים בכי ותפילה של "חדש ימינו כקדם"...

והשלב האחרון של הועידה העולמית, כבכל שנה, הוא ההתוועדות בסוכה ע"י השד"ר הרב שמואל דוד שי' רייטשיק, כאשר בכל שנה נהג מנהל ה'מרכז לעניני חינוך', הרב חיים מרדכי אייזיק ע"ה חדקוב, לכבד ולהשתתף ואף לשאת דברים (וגם בשנה האחרונה הגיע בשארית כוחותיו). אך היום התוועד הרב מענדל שי' פוטרפס ועוד כמה מאנ"ש: ר' לייבל שי' מאצקין והרב שניאור זלמן שי' לאבקאווסקי. ההתוועדות נמשכה עד לשעה 3:00 לערך, כאשר שלא בידיעתם ובהפתעה מוחלטת זכו להשתתפותו של נשיא הדור, כדלקמן:

בשעה 2:15 בלילה שאל הרחי"ק את כ"ק אד"ש מה"מ באם מעוניין הוא לעלות ולבקר בספרי', וכ"ק אד"ש מה"מ השיב בחיוב. כ"ק אד"ש מה"מ ביקר באמצעות כסא הגלגלים, כאשר נלוו אליו מנהלי הספרי', שיכלו להראות את כל מבואות הספרי' הגלויים והנסתרים, הרב שלום בער שי' לוין והרב יצחק שי' וילהלם; המשב"ק הרב שלום שי' גאנזבורג והרב משה שי' קליין, והפיזיותרפיסט ד. שי'. תחילה עלה כ"ק אד"ש מה"מ דרך המעלית לקומה השלישית ומשם פנה דרך גשר הקומה השלישית לבנין הספרי', שם שהה מעט באולם הקריאה. לאחמ"כ ירד למחסני הספרים בקומות א' וב' וכו', ומשם חזר דרך הגשר של קומה ב' לבנין 770, כאשר לרגע נעצר לשמע ההתוועדות שהתנהלה בסוכה, והרב לוין מסר שר' מענדל פוטרפס מתוועד. באותה עת ניגן הקהל "דרכך אלוקינו". כ"ק אד"ש מה"מ פנה לרגע והקשיב לכחצי דקה ולאחמ"כ נכנס לדירה של הרבי הקודם, שם סייר גם בחדר היחידות (כפי שהי' בשנה שעברה בביקור הראשון), כאשר הביע התעניינות על כל פרט ופרט. הביקור ארך כ-40 דקות, בסיומן חזר כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק'.

ובתוך כך נודע הערב אודות תשובה חדשה שיצאה להרב בערל שי' לאזאר, שליח כ"ק אד"ש במארינה ראשצע אשר במוסקוה. המדובר הוא בקשר לבאלאגן שהגיע לשיאו הערב ברוסיה (שעות אחה"צ בנ.י.), והיתה סכנה גדולה להסתובב ברחובות כשכל רגע הי' חשש שמשהו יתפרץ. טנקים כבר הסתובבו ברחובות והמתח הי' בעיצומו. מיד לאחר תפילת המנחה, בעת שכ"ק אד"ש מה"מ שהה בסוכה, שאל המזכיר הריל"ג את כ"ק אד"ש מה"מ בקשר למצב: "האם יש מה לדאוג בנוגע לאחינו בני ישראל שיחיו ברוסי'?" והרבי נענה בראשו הק' לשלילה. "באם על אנ"ש שנמצאים שם לנסוע משם?" ושוב נענה כ"ק אד"ש מה"מ בראשו הק' לשלילה. "בקשר למורים ומורות מאה"ק, האם ימשיכו בתפקידם או יחזרו לאה"ק?" ונענה בראשו הק' לשלילה. הריל"ג הוסיף שהרב לאזאר מבקש בשם כל אחינו בני ישראל ברכה שהקב"ה ישמור על כל אחד ואחד, ושכולם ישארו שלימים, וכ"ק אד"ש נענה בראשו הק' לברכה.

למחרת היום, בין השעות 9:00 - 9:30 בבוקר, ניתנה ההוראה מהנשיא ילצין "לטפל" במורדים, והנשיא החל לשלוט על המצב, כאשר לכל היהודים שלום. רבים ציינו את העובדה שבאותה שעה בדיוק עלה הרבי לביקור בספרי' (2:15 לפנות בוקר לפי שעונינו), ובלב כולם התקוה שבקרוב מאוד, ואולי בזכות הפלת המנגדים הגדולים להוצאת הספרים, נזכה בקרוב ממש לראות בפדיון השבויים הגדול ודידן נצח...

ואמש, באחת מסוכות השכונה, התוועד באופן יוצא מן הכלל הד"ר רעזניק והתבטא בחריפות רבה אודות המצב בו אנו נמצאים כיום וההתדרדרות שהיתה בחצי שנה האחרונה ביחס למה שהי' לפנ"ז, והמפורש אין צריך ראי' ודי בהבטה קלה בודיאו מהימים ההם.

ומאידך - נודע אשר היחס בין כ"ק אד"ש מה"מ למר ד. הוא באופן יוצא מן הכלל לטובה.