ט"ו אלול תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי ט"ו אלול - 96 שנה להתייסדות 'תומכי תמימים'

בהפתעה מוחלטת, לאחר השעה 8:00, התקבלה הידיעה "מעריב נאו". יש לזכור שבחודשיים האחרונים זכינו פעמים בודדות בלבד לתפילת ערבית, מה גם שהשבוע זוהי הפעם השני' שמה"מ יוצא אל הקהל, כך שהשמחה היתה רבה. הבשורה אודות התפילה הוסיפה גם באוירת היו"ט של ט"ו אלול, לציון יום ההתייסדות של תומכי תמימים.

מאוחר יותר נודע, כי ההפתעה על יציאתו של כ"ק אד"ש מה"מ לתפילה היתה כה מושלמת, עד כי אפילו בחדר הסמוך לחדרו - החדר המקשר בין חדר התפילות לחדרו הק' - התקיימה אסיפה כל-שהיא בין כמה אחים ואנשי הצוות, ולפתע פתאום הוזנקו ממקומם לשמע הידיעה כי מה"מ כבר בדרך לחדר התפילות.

הריצות ברחבי השכונה התחדשו. עד עתה, בזמן הקייץ, מיעט כ"ק אד"ש מה"מ לצאת לתפילות, מה גם שרוב תושבי השכונה שהו בהרים בזמן זה. הרי שעתה, עם התחלת שנת הלימודים החדשה וחזרתם של מאות מתושבי השכונה מה'הרים' למנוחה ונחלה (זמנית עכ"פ, עד כי יבוא שילה) חודש המחזה שאין לו אח ורע בשום מקום בעולם - הריצה לראות את מלך המשיח ביציאתו לתפילה.

ו-770 עצמו, מיותר להזכיר, מתמלא חללו בהמוני חסידים השבים שנית אל בית חיינו, כך שכבר אין את המרחב שיש לכ"א בקייץ, ד' אמות לארכו ולרחבו.

כ"ז כהקדמה ופתיחה טובה לקראת חודש תשרי הקרב ובא, עם קליטת המוני האורחים שיבואו מרחוק ומקרוב לראות ולהיראות את פני האדון ה', מלך המשיח, מלך ביפיו.

בשעה 8:06 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר התפילות והש"צ פתח בתפילה.

עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. באותה עת סיים הש"צ את הקדיש בתרא, והקהל (בליווי התזמורת) החל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. כ"ק אד"ש מה"מ הביט תחלה לשמאלו והמשיך לסקור הקהל ממולו, כאשר בד בבד מעודד קלות בראשו הק', תנועות שמתחזקות מפעם לפעם. כמו"כ שפתותיו הק' רחשו כל העת. לסיום הביט לשמאלו לסגירת הוילון. הגילוי נמשך דקה ומחצה.

[יצויין כי במרפסת נראה גם הד"ר טישהאלץ, שהגיע לאסיפה הערב].

התוועדות לציון 'גואלנו' שנה לתומכי תמימים

הערב התקיימה חגיגה מיוחדת וגדולה מטעם ישיבת תות"ל המרכזית - 770, לרגל מלאות "גואלנו" שנה ליסוד הישיבה.

סביב שולחנות ערוכים התיישב הקהל, כשעל הבימה ישובים זה לצד זה חברי ההנהלה של הישיבה, יו"ר הבד"ץ הרב מארלאוו, משפיעים וזקני החסידים.

לאחר תפילה וקריאת קאפיטל צ"ב לרפואתו השלימה של כ"ק אד"ש מה"מ, לימד הרב י.כ. מתוך הכתב השיחה הידועה מאחרון של פסח ה'תשל"ו, שאף הוגהה לפני כמה וכמה שנים, בענין תומכי תמימים.

לאחמ"כ דיבר הרב יהודה שי' חיטריק, שזכה ללמוד בתו"ת אצל הרבי הרש"ב, וסיפר מעט אודות השתלשלות יסוד הישיבה.

המנחה הי' הרב דוד שי' רסקין, שעורר את התמימים. בשלב מסויים בהתוועדות הזכיר את השיחה הידועה שהרבי דיבר בט"ו אלול תשמ"ו ש"בחזרו מהאוהל הי' בטוח שליובאוויטש הולך 'כאדאראם'". הרב רסקין א"כ עורר את הבחורים שיקיימו את ההוראה הזו ג"כ, והקהל פרץ בניגון "דידן נצח".

'כאדאראם' אמנם לא הי', אבל התקוה והצפי' היא שבקרוב ממש, עם רפואתו השלימה של כ"ק אד"ש מה"מ והתגלותו, יהי' ה'כאדאראם' האמיתי...

בין הנואמים בלטו: הרב אלי' חיים שי' רויטבלאט, הרב שלמה שי' זרחי, הרב שלום שי' מרוזוב, הרב יקותיאל מנחם שי' ראפ והרב יצחק שי' שפרינגער, שכרגיל דיבר בדברים היוצאים מן הלב על האהבה המיוחדת שהרבי חיבב את התמימים בפרט, ושצריכים להחזיר לו באותו מטבע, ותמים זה דבר יקר... כמו"כ אורח מאה"ק, הרב ישעי' שי' הרצל, נשא אף הוא דברי התעוררות.

בעת ההתוועדות חולק משקה שהואיל כ"ק אד"ש מה"מ לתת עבור ההתוועדות, ולאחמ"כ התיישב הקהל להתוועדות אל תוך הלילה.