ט"ו תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

ליל א' דחגה"ס

תקות רבים היתה שכ"ק אד"ש יצא בע"ה לתפילה, אך בהגיע העת, נודע, שלע"ע הרבי לא יוצא, והאות ניתנה (ע"י הגבאי) שיתחילו בתפלה. לאחר התפלה היתה עדיין בלב רבים התקוה שאולי הרבי יצא, אך דבר זה לא היה נראה באופק.

לאחר מכן נודע, אשר בשעה 8:30 (כשעה ומחצה לאחר זמן תפלת ערבית) יצא כ"ק אד"ש מחדרו אל הסוכה (הפנימית) הסמוכה (שזה עתה נגמרה בנייתה מחדש לאחר השריפה אשר הייתה ל"ע בשנה שעברה).

היתה זו הפעם הראשונה השנה שהרבי נכנס לסוכה זו. בהכנסו לסוכה הגביה את ראשו הק' למעלה והביט על הסכך (כבכל פעם), לאחר מכן התפלל תפילת ערבית, הדליק נרות, קידש על היין ואכל סעודת חג מלאה.

בתוך הסעודה סימן בידו הק' והריל"ג שאל באם רצונו לחלק משקה, והשיב בחיוב. הרבי חילק לחיים לכל הנוכחים בסוכה ולאחמ"כ אף לאלו שהיו במסדרונות (ואף דיבר בפיו ולא הבינו). לאחר מכן שלח הריל"ג את בקבוק המשקה ל'שמחת בית השואבה' כהשתתפות של הרבי שליט"א. הרבי שהה בסוכה כשעה וחצי ובשעה 10:00 לערך עזב את הסוכה וחזר לחדרו [בעת שהייתו בסוכה ירד גשם בחוץ].

הלילה החלו הריקודים של שמחת בית השואבה בחוצות קראון הייטס ובעולם כולו, אמנם עדיין ללא כלי זמר, אך עם ישראל פצח בשירה, ועודד את הזמר, כרגיל.

חלק מהבחורים נשארו בבית רבינו שבבבל, זאת בתקוה שכ"ק אד"ש יצא ויעודד את השירה שב-770, אך בפועל דבר זה לא הי'.

בשעה 1:30 לערך יצא המזכיר הרי"ק את הקודש ופניו נוסכות חיוך... כשנשאל לפשר הדבר, השיב, שבהיכנסו לג"ע העליון סימן לו כ"ק אד"ש להתקרב. כשהתקרב, סימן לו שברצונו לתת בקבוק משקה... ואת בקבוק זה הוציא הרי"ק אל הבחורים שחיכו למטה. הבחורים בלעו בשקיקה כל טיפת משקה שהגיע היישר מהרבי ויצאו לרקוד במרץ גדול.

יום שני ט"ו תשרי א' דחגה"ס

החל מהשעה 5:00 לפנות בוקר, החלו בחלוקת המספרים המסורתית, האחראי הרב קייזין, עמד וחילק והקהל מיהר לטבול ולתפוס את מקומו. הכל נזכרו במעמד המרגש משנה שעברה, בו עמד הרבי על רגליו במשך כ-6 שעות ו"כבקרת רועה עדרו" בחן כל אחד - בעת הברכה על הלולב.

בשעה 6:30 לערך כבר היה כ"ק אד"ש בסוכתו, טעם מזונות וכו', ומאוחר יותר אחרי השעה 7:00 (כשכבר ניתן הי' לברך) בירך על הד' מינים. הריל"ג מסר את הלולב לרבי והרבי נטלו בידו השמאלית והעבירה לידו הימנית. את האתרוג אחז בידו השמאלית, אגדם יחד ובירך עליהם. לאחמ"כ מסר הריב"ק ששמע בבירור את הברכות שאמר כ"ק אד"ש (מתוך הסידור) וענה אחריהם 'אמן'.

בשעה 7:15 לערך הוציא הריל"ג את הלולב והאתרוג (עם פיטם) (ע"י הרב מאיר שי' הארליג) אל הקהל הקדוש. עקב הוצאת הד' מינים מוקדם, לא הי' קהל רב, והקהל עבר ללא מספרים. לאחמ"כ נשאר כ"ק אד"ש בסוכתו והתפלל את כל תפילת שחרית כשהוא לבוש בטליתו. כשהגיע לק"ש הזיז את הסידור מעל השולחן ולקח את הציציות בידו השמאלית. את הנענועים עשה בלולבו השני.

בשעה 8:30 לערך חזר כ"ק אד"ש אל חדרו הקדוש.

כמידי שנה, גם היום לאחר ברכת הד' מינים הוכן ע"י 'ועד הכנסת אורחים' (יחד עם 'ועד סעודת שלמה') קפה ועוגה לכל מאן דבעי.

בתוך 770 נמשכת תפיסת המקומות, וההמולה הולכת וגוברת, בפרט לאחר שהיום התחזקו הסיכויים (לאור החלטת המזכירות לשאול אודות קריה"ת [מכיון ששחרית כבר התפלל]) שהרבי יהי' אתנו בהמשך התפלה. הש"צ הי' הרב לוי יצחק שי' אברמוביץ (וכאן המקום לציין שלקראת החג שינו עוד יותר את הסדר בבית הכנסת, ובימת הקריאה עברה ל'תחילת' בית הכנסת, בצד ה'מזרחי', מתחת לחלונות החדר המיוחד, וזאת כדי שהרבי יוכל לשמוע היטב את קריה"ת. מקומו של הש"צ לא נפקד והוא הועמד בתחילת השליש הראשון הקרוב לחדר (מטעם הנ"ל). בעת התפלה כיון אותו הגבאי (הרז"כ) להאט או למהר יותר, וזאת עפ"י הוראה מהמזכירות.

עם סיום ההושענות נודע שבתוך רגעים ספורים הרבי יוצא, ואכן רבים מהבחורים שהמתינו לכך מיהרו ותפסו את מקומותיהם. ב-11:25 לערך הס הושלך באולם, התריס האמצעי נפתח ופני הקודש נראו מבעד לחלון. הש"צ התחיל מיד באתה הראת. הבעל-קורא הי' הרב שוסטערמן ולמפטיר עלה ד"ר רעזניק. למוסף ניגש הש"צ הרב נחום י. קפלן.

עם סיום התפלה שאל הריל"ג את כ"ק אד"ש האם ברצונו לגשת לחלון השלישי "זעען דעם עולם", והשיב בחיוב. התריסים נסגרו, הקהל החל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ובתוך כמחצית הדקה נפתח החלון השלישי, הורם התריס, ומלך המשיח נראה (לבוש בטליתו) אל הקהל הקדוש, תחלה הביט לשמאלו ואח"כ למטה. פניו של הרבי היו זוהרות ומאירות וכמ"פ נענע קלות בראשו ומידי פעם סידר (בידו השמאלית) את טליתו. לאחר כמחצית הדקה הביט לעבר התריס והריל"ג שאל "לסיים?" והרבי נענע בראשו הק' לחיוב. הריל"ג סגר את החלון ולאחמ"כ הוריד את התריס. השעה היתה 12:30 לערך.

עם צאתו של הרבי המשיכו הריקודים והמעגלים של "יחי אדוננו..."

הרבי נכנס היישר מהחדר המיוחד אל סוכתו, וכשמזגו לו את כוס הקידוש הורה (לאחר שמילאו רק חצי) למזוג עוד עד שנשפך ולאחמ"כ הוסיף ורמז שיוסיפו עוד פעם. הרבי קידש בעצמו (אחז בכוס מצידו ולא בכל היד), ולאחמ"כ נטל את ידיו ואכל סעודת חג מלאה, מים אחרונים וכו'.

בביתו של המזכיר הריב"ק התקיים ברית לנכדו שי', בן לבנו ר' לוי שי' קליין, בסיום הארוע התוועד המזכיר הריב"ק בסוכתו במשך כו"כ שעות והיו גילויים רבים, חלקם הגדול מפוזר ומפורט ביומן זה. מאוחר יותר יצאו רבים מהתמימים למבצע ד' מינים, וכדי להקל עליהם תלו מפה ענקית בה מסומנים כל הבתי-חולים והבתי-אבות היהודיים. האחראי על המבצע הוא "כולל תפארת-זקנים-לוי-יצחק" בראשותו של הרב מנחם שי' גערליצקי.

גם היום כאתמול, הקדימו ה'חברה' ותפסו עמדות לתפילת ערבית - שהיום קיוו שיזכו לראות בה את הרבי שליט"א.

בשעה 6:50 יצא הרבי לתפילת ערבית. האור בחדר לא הי' כ"כ חזק כך שהקהל לא שם לב שהרבי נכנס, וע"כ הציץ הריל"ג מבעד לחלון וסימן שיתחילו וימהרו... הש"צ הרב בראנשטיין ניגש לעמוד ובשעה 6:56 הסדר היה שוב כהבוקר. התריס נסגר, הקהל החל לנגן יחי אדוננו... והרבי שליט"א יצא מבעד לחלון השלישי. הרבי הביט לעבר הילדים שעמדו למטה ולעבר צידו השמאלי, ופעמיים הסתכל חזק לעבר העומדים על בימת ההתוועדות (לימינו), כן הסתכל כמ"פ במבט כללי על כלל הציבור. כשרצה לסיים עשה באצבעותיו סימן לשמאלו, לסגירת החלון, ומיד סגר הריל"ג את החלון, והרמ"ק הוריד את התריס. הגילוי נמשך כדקה שלימה. עם צאת הרבי מהתפלה נכנס לסוכתו לסעודת החג. בטרם הדליק את הנרות, סימן בידו הק' סימון מסויים והרי"ק הבין שהרבי מסמן בנוגע לסוכה. מיד בדקו ומצאו ששכחו לפתוח את כיסוי הסוכה. הרבי הדליק נרות, קידש, ובטרם אכל סעודת חג סימן שוב באצבעו, ומיד הבחינו בנר הכבוי. הרבי המתין עד שהדליקוהו, ואז אכל את סעודת החג. הרבי שהה בסוכה במשך כ-54 דקות ואח"כ נכנס לחדרו הקדוש.

בשעה 11:30 (בלילה) לערך נכנס המזכיר המופלג בשנים הרב חיים מרדכי אייזיק שי' חודוקוב אל הקודש פנימה ושהה שם כשתי דקות.