ט' כסלו תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

היום נסע כ"ק אד"ש לאוהל הק'. אחרי תפלת מעריב אמר כ"ק אד"ש לר' חדקוב שבשעה 9:30 בלילה תהי' התוועדות. בהתוועדות דיבר כ"ק אד"ש באריכות רבה על המצב באה"ק ובין הדברים אמר כ"ק אד"ש: "בא יהודי ואומר לקב"ה: אני אתן לך כמה לירות ועל-ידי-זה מישהו יכניס עוד תלמיד לישיבה, ובעבור זה הוא יסתדר בנוגע לעבירה זו, ועבירה שניה, ועבירה שלישית - עד שזה הגיע לפיקוח-נפש בפועל, רחמנא-ליצלן, אך כיון שהקב"ה לא לוקח שוחד, לכן כשנותנים להקב"ה "שוחד" - בזה שיוסיפו תלמיד בישיבה כתוצאה מכך שיעברו עבירה - הקב"ה אינו לוקח את ה"שוחד"!". ועוד אמר כ"ק אד"ש: כשבאים לאותו רב שרוצים להוציא ממנו את הפסק-דין (בעד מסירת שטחים, ר"ל), ושואלים אותו כיצד צריכים לנהוג בשמיטה באותו השטח - הוא עונה: הרי אתה עם-הארץ! איזו שאלה אתה שואל? תסתכל ברמב"ם ובכל הפוסקים, בתושבע"פ ובתושב"כ, ותראה ששטח זה הוא חלק מארץ-ישראל, הארץ המקודשת שחלה שם חובת שמיטה! וכל זה נעשה באותה השעה ובאותו היום: מחד רוצים להוציא ממנו פסק-דין שמתיר למסור שטחים, ומאידך הוא פוסק בנוגע לשמיטה שזו "עם-הארצות" להסתפק בכלל בנוגע לשטח זה! והוסיף כ"ק אד"ש: "אז דער "עולם" שטייט און שווייגט"! בסיום ההתוועדות צוה כ"ק אד"ש לנגן ניגון הכנה וניגון אדה"ז (ד' בבות). "ניע זשוריצי כלאפצי". אח"כ החל לנגן "ניעט ניעט ניקאווא". הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה וטרם צאתו החל שוב לנגן "ניעט ניעט".