י"א מרחשון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש פ' לך לך י"א מר חשון

רבים מאנ"ש (המתפללים בבתי כנסיות הסמוכים, איש איש וסיבתו הוא) עשו לעצמם מנהג קבוע, לבוא בכל שבת, לקראת סיום התפילה, ל-770, לראות את פני המלך. לאחר שבימי חול שרויים הם במלאכתם, ובשבתות נהגו לבוא להתוועדויות כ"ק מה"מ, ועתה שלצערינו, זמנית אין התוועדויות, מגיעים הם לזכות לראות את פני המלך ולו לדקות מועטות בלבד.

לשחרית ניגש הש"צ הרב לוי יצחק שי' אברמוביץ, ולפני קריה"ת המתינו מעט, אך משנודע שלע"ע אין סיכוי, המשיכו בסדר התפלה, כשהבעל קורא הוא הר' מרדכי שי' שוסטערמן. ב'הול' למעלה התקיים מנין נוסף בו קרא הרב מיכאל שי' סלוין.

מאוחר יותר נודע, שגם השבוע (כבשבוע שעבר) התפלל כ"ק מה"מ בחדרו עוד בשעות הבוקר המוקדמות, קידש ואכל דבר מה.

בינתיים המתין הקהל לשמוע מה קורה מאחורי הפרגוד, האם יש אפשרות שתפילת מנחה תתקיים בשעה זו, או לא. הבירור נעשה (בדרך הקלה שרבים סומכים עליה) ע"י ששואלים האם המזכירים יצאו לביתם לסעוד את סעודת השבת. אך משנודע שכולם נשארו ב-770, המתין גם הקהל, כשאת זמנו הפנוי ניצל ללימוד ולהתוועדויות. משנודע גם שכעת אוכל כ"ק מה"מ את סעודת השבת, הרי שהדבר נהפך כבר לכמעט ברור. ואכן, בשעה 1:15 לערך הודיעו שכ"ק מה"מ יצא לתפילת מנחה. הידיעה עברה במהירות הבזק ועשרות אנשים מהבתים הסמוכים פתחו בריצה לכיוון 770. גם אותם בחורים שבכ"ז הלכו לבית התבשיל, לסעוד את סעודת השבת, חזרו במהירות ל-770, ולאחר כחמשה דקות נכנס כ"ק מה"מ אל החדר המיוחד. הש"צ, הרב זלמן שי' ליפסקער, ניגש לעמוד, ועם סיום התפילה, נשאל כ"ק מה"מ בדבר היציאה למרפסת, והשיב בחיוב. הקהל החל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ועם פתיחת הוילון, הביט כ"ק מה"מ לשמאלו ואח"כ לשאר הצדדים. את הניגון עודד קלות בתנועות ראשו הק', ולאחר כדקה ומחצה סימן לסגירה. השעה היתה 1:40.

לאחר התפילה, התקיימה התוועדות חסידית, בה דיברו על הגילויים להם אנו זוכים לאחרונה, והעבודה הנתבעת מאתנו בהתאם לזה. הרב דוד שי' רסקין חילק מבקבוק המשקה שהוציא כ"ק מה"מ (באמצעות הריל"ג) עבור התוועדות זו.

בהתקרב זמן צאת השבת הועמדו כולם הכן לקריאה "מעריב". ואכן, בשעה 5:25 הודיעו שהרבי יורד למעריב, והשמחה היתה רבה.

בתוך דקות יצא מה"מ לתפילה, ועם סיומה (5:37), נשאל בדבר היציאה למרפסת, והשיב בחיוב (יצויין שבשבוע שעבר הי' זה מבעד לחלון השלישי). עם פתיחת הוילון, החל הרב יהודה שי' קעלער באמירת ההבדלה, וכ"ק מה"מ התקרב אל הקהל והתכופף לעבר המקום שעמד, תוך כדי שנשען על הכסא. במשך כל ההבדלה הסתכל עליו הרבי, תוך כדי שנשאר באותה תנוחה, וכמ"פ אף העיף מבט על הקהל. ב"ליהודים" הי' ניכר בבירור שאומר עם הקהל, ובעת אמירת הברכה אחרונה חזר כ"ק מה"מ והתיישב על כסאו כרגיל. הרב שלמה הכהן שי' איידלמן בירך (יחד עם כל אחיו הכהנים) את כ"ק מה"מ בברכת כהנים, וכ"ק מה"מ הסתכל לעברו וענה אמן על הברכות.

הקהל החל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק מה"מ עודד מעט. לרגע קט הרים את עיניו הק' והסתכל על נרות החשמל, ואז המשיך לעודד בתנועות ראשו הק' קדימה ואחורה חזק מאוד, ולכל הצדדים. כעבור כדקה ומחצה סימן בראשו ובידו הק' שיסגרו את הוילון, וסגרוהו. זמן הגילוי הי' כ-4 דקות והשעה היתה 5:42.

יצויין, שלאחרונה החלו יהודים רבים מבארא פארק וויליאמסבורג, לבוא לבית משיח, לזכות ל"עין בעין יראו" את פני המלך. א' מהם ביטא את רגשותיו באומרו, שההסתכלות שמסתכל כ"ק מה"מ לרגע כלפי מעלה, כשאח"כ מתחיל לעודד בעוז, היא, שהרבי מסתכל למעלה, ואומר להקב"ה: "אני מוכן והחסידים מוכנים, עבשיו הכל תלוי אך רק בך, עשה עמנו חסד..."

מוצש"ק פ' לך לך

לאחר התפילה יצא הקהל לקדש את הלבנה. רבים נזכרו בשיחה הידועה מאשתקד, בה עורר כ"ק מה"מ על ענין זה, באומרו, שזהו הדבר האחרון שנשאר לעשות בשביל ביאת המשיח, "ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם".

בשעה 6:30 כבה האור בחדרו של הרבי, ונודע שכ"ק מה"מ יצא לקידוש לבנה. רובו של הקהל כבר לא היה, ונודע שכ"ק מה"מ יצא אל המרפסת אשר בקומה השלישית, בו הי' כמ"פ לפני כחצי שנה.

כ"ק מה"מ ישב כשפניו למזרח, חיפש את הלבנה, ומשמצאה, קידשה. כשסיים לקדש, סגר את הסידור וסימן בידו הק' שברצונו להכנס פנימה, וכך הווה. התמימים שעמדו למטה ניגנו בעוז את "הניגון" יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, ומספר בחורים עלו לגגות סמוכים כדי לזכות לראות את קה"ק מקדש על הלבנה.