י"ב תשרי תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש פרשת האזינו, י"ב תשרי

לא היה שיעור ב"דבר מלכות" הבוקר (אך יצויין כי לקראת שבת הדפיסו את ה"דבר מלכות" הבלתי-מוגה – ההתוועדות דש"פ האזינו תשנ"ב מתוך "שיחות קודש").

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. "האדרת והאמונה" היה בניגון הצרפתי, "א-ל אדון" – בניגון "ושמחת", "ממקומך" – בניגון "לכתחילה אַריבער", וב"אלקינו ואלקי אבותינו" התחיל הש"ץ ניגון שמח.

קריה"ת הי' בס"ת של משיח, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה מפטיר. אח"כ (כמידי שבת) היתה חזרת שיחה.

במוסף שרו בשים שלום.

ב-1:30 – התוועדות. מלבד הניגונים הרגילים, שרו (בין השיחות) "הנני מביא אותם" ו"לכתחילה אַריבער". הת' אליהו יונה בנימיסאָהן שי' קיבל בקבוק משקה עבור סיום הרמב"ם של התמימים, ואח"כ שרו את ניגון ההקפות לרלוי"צ.

אחרי התוועדות הקודש, התקיימה התוועדות חסידית בשולחן המרכזי.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:15; לפני התיבה עבר ר' אלעזר קעניג שי'. בקריה"ת עלו שני חתני בר-מצוה, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בחזרת הש"ץ שרו ב"קדשנו" ("ושמחת") וב"שים שלום". סיום התפילה 5:45.

אחרי התפילה התקיים "כינוס הקהל" במערב 770, בו נשאו דברים בין היתר: הרב יצחק שפּרינגער שי' – משגיח ומשפיע בישיבת תות"ל המרכזית בית משיח 770, והרב יוסף יצחק פעווזנער שי' – יו"ר מוסדות "סיני" בפּאַריז. בתוך הכינוס שולב גם "סדר ניגונים" וחזרת דא"ח כמידי שבת.

מוצאי שבת קודש

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:02.

לערך בשעה 8:00 התקיימו ריקודים לקבלת פני משיח צדקנו במזרח 770, שנמשכו למשך כשעתיים בהשתתפות קהל גדול. הריקודים אורגנו ע"י יו"ר מטה שירה וזמרה הרב יקותיאל ראַפּ שי', לכבוד י"ג תשרי – הילולא דכ"ק אדמו"ר מהר"ש.

על עמוד הש"ץ הודלקו חמשה נרות, כרגיל בימי ההילולא של רבותינו נשיאינו ומשפחת בית הרב.

בלילה התקיימה התוועדות לתלמידי ישיבת תות"ל באר-שבע בחדר שני של הזאל הקטן עם הרב מנחם כהן שי' – ר"מ ראשי בישיבה, והרב אריה קירשענזאַפט שי' – שליח בכפר חב"ד.

כמו כן התקיימה התוועדות ה"מלוה מלכה" הרגילה במרכז 770, ובמזרח 770 התקיימה התוועדות קטנה עם הרב וועלוועל קעסעלמאַן שי'.

בהמשך הלילה הוקרן וידיאו מהתוועדות י"ג תשרי תשמ"ח.

הלילה יצאו כמה עשרות מתלמידי התמימים לכיכר ה"טיימס-סקוור" לעריכת קידוש לבנה המונית ברחובה של עיר, כהוראת מלך המשיח.