י"ג תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק י"ג תשרי - מלכתחלה אריבער

עם שחר נתפסו המקומות כרגיל. הבעל-תפלה התפלל במהירות יחסית (לפי הוראת המזכירות).

עם סיום תפלת שחרית המתינו מעט (השעה היתה קצת אחרי שתים-עשרה) ובתוך דקות ספורות נכנס כ"ק אד"ש אל החדר הנ"ל ומיד התחילו "אתה הראת" (לאחמ"כ נודע שכ"ק אד"ש התפלל שחרית בחדרו הק'). לפני קריאת התורה סימן הריל"ג שהקהל ישמור על שקט כדי שכ"ק אד"ש יוכל לשמוע היטב את הקריאה.

הבעל קורא (הרב שוסטערמן), הזדרז (לפום שיעוריה דילי') בקריאה.

למפטיר עלה ר' זלמן שי' יפה, ועקב טעמים שונים האריך בקריאת ההפטרה, אך לאחר כשהריל"ג העיר (מבעד לחלון) ע"כ, הזדרז בקריאתו.

למוסף ניגש הש"צ הרב לוי יצחק שי' שפירא (שהגיע זה עתה מחצי כדור התחתון - אוסטרלי') והתפלל כשהוא עומד על גבי באקסים.

עם סיום התפלה עיני כל צופיות לעבר חלונות החדר, התריס (של החלון השני) נסגר, והקהל החל לנגן את השירה העשירית (שכ"ק אד"ש התבטא אודותה בא' ההתוועדויות אשתקד - שינגנו אותה לעתיד לבוא) "הוא אלוקינו וכו'". החלון השלישי נפתח, התריס הורם וכ"ק אד"ש נראה שוב (זו הפעם השביעית) אל הקהל. הפעם הי' זה קצר מאוד, כחצי דקה, והסתכל בעיקר לשמאלו, ולעבר הילדים שעמדו למטה, הריל"ג לא הוזקק לשאול את הרבי האם ברצונו לסיים ורק הרבי התיישר על הכסא והביט לעבר התריס, וזה הי' האות, ואז הריל"ג סגר את החלון והריב"ק את התריס, והקהל הנרגש המשיך לנגן ולרקוד.

לאחר התפלה התיישבו זקני אנ"ש להתוועדויות בכמה מקומות בזאל, מסביבם התקבצו ונאספו שמה כל העדרים - צעירי הצאן התמימים - ואורחים חשובים שהגיעו לחג הסוכות - שבשבת זו ראו את הרבי שליט"א בפעם הראשונה.

ראשי המתוועדים היו הרה"ח ר' יואל שי' כהן שדיבר ב'קאך' על עניני משיח ועד כמה שצריכים להתחזק יותר ויותר בעניני משיח וגאולה, כן עורר ע"כ ש"צריכים לשיר בפני כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, את הניגון יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". הרב דוד שי' רסקין שהביא משקה שכ"ק אד"ש הוציא (באמצעות הריל"ג) במיוחד עבור התוועדות זו, הרב אהרן אליעזר שי' צייטלין, הרב מענדל שי' פוטרפס, הרב מרדכי שי' שניאור, הרב שלום בער שי' פרידמן ועוד.

באמצע ההתוועדות הגיע הידיעה המשמחת ש"גם היום לאחר התפילה קידש כ"ק אד"ש על היין, נטל את ידיו הקדושות ואכל סעודת שבת".

הריל"ג הודיע לקהל התמימים שבאם תהי' אפשרות, יבקש מכ"ק אד"ש לצאת גם לתפילת מנחה, ואכן, רבים מבחורים תפסו מקומות בחלק ה'מזרחי' (מערבי מלפנים) של בית רבינו שבבבל, לפועל - לדאבון כולם - לא זכינו לכך.

בשעות הערב פגשו מספר בחורים את הד"ר אלי שי' רוזן ושאלוהו "מה שלום הרבי ומה תחזיותיו לקראת ימי שמע"צ ושמח"ת הממשמשים ובאים". הד"ר השיב, שלאור ההתקדמויות וההשתפרויות הגדולות בימים האחרונים, אינו יכול לתת א באריכט אודות מה יהי' אז, מכיון שההתקדמות היא לא על פי התכניות של הרופאים. נודע שגם הלילה (בשעה 3:00 לפנות בוקר) נטל כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידיו הקדושות ואכל.