י"ט תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי י"ט תשרי

כבר בשעה 7:00 בבוקר יצא הלולב (ע"י הריל"ג).

המאמר הראשון דש.ז. "קונטרס שמע"צ שמח"ת תשנ"ג"

בשעות הצהרים נכנס המזכיר הרב ח.י.ק. אל הקודש פנימה וביחד עם המכתבים הביא גם מאמר (בדפים גדולים) לשמח"ת להגהה, המזכיר הודיע ע"כ לרבי והניח את המאמר על השולחן, כשסיים להקריא את המכתבים והתכונן לצאת, רמז לו כ"ק אד"ש שיתקרב, וסימן שברצונו לראות את המאמר. כ"ק אד"ש הרכיב את משקפיו ועבר על כל המאמר, על כל עמוד ועמוד (ה'פנים' והמראי¬מקומות) מה'פתח דבר' עד הסוף, וכשסיים, מסרו בחזרה להרי"ק כדי להדפיסו. הרי"ק שאל "האם אפשר להדפיסו בתור מאמר 'מוגה'", והשיב בחיוב. הרי"ק שאל "איזה תאריך לכתוב על ה'פתח דבר'", וכ"ק אד"ש סימן לו (בידו) שיאמר הוא. המזכיר שאל על ערב חג הסוכות (כנהוג כשהרבי כותב בחוה"מ), והרבי נענע בראשו הק' לשלילה, וסימן (בידו) להיום. המזכיר שאל "ערש"ק חוהמ"ס", והרבי נענע בראשו הק' לחיוב.

כולו מבולבל ונרגש יצא המזכיר את החדר וחיפש את הרה"ת ר' חיים שאול שי' ברוק מ'ועד כתבי קודש' כדי שידפיסו עוד קודם השבת. בתוך דקות נודע ב-770 ובקראון הייטס כולה ע"ד הגילוי הגדול הזה, ש"יצא מאמר מוגה לשמח"ת", ושמחה גדולה היתה בקרב הציבור כולו. יצויין שדבר זה הפתיע את כולם, כולל את חברי המזכירות.

'ועד הנחות בלה"ק' הספיק להדפיס את המאמר עוד קודם השבת וכבר בליל שבת חילקוהו בביהמד"ר. המאמר נחטף בצימאון רב.

הד"ה של המאמר הוא "להבין ענין שמח"ת" תשמ"ב.

ליל ש"ק

עוד קודם השבת התמלא 770 על כל גדותיו, בצפי' שכ"ק אד"ש יצא בע"ה אל הקהל הקדוש. אך לאחר המתנה ארוכה - בהגיע עת תפילת קבלת שבת - נודע שהרבי לא יצא לעת עתה, הקהל התעודד מהמאמר שיצא בזה היום (לראשונה מאז ז"ך אד"ר), והוא נלמד במרץ רב.