י' תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שב"ק - יום הכיפורים

יצויין כי במשך כל ימי החג נכח הד"ר שלום הירשמן במרפסת, וכמו"כ הי' במשך כל התפילות בחדר התפילות, יחד עם כ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 12:00, עת אחז הש"צ הרב נחום שי' קפלן לקראת סיום חזרת הש"צ, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד. כאשר ניגן הקהל שים שלום, החל לפתע כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות ראשו הק' כו"כ פעמים בחזקה, ולאור העובדה שכ"ק אד"ש מה"מ הי' לבוש טלית לראשו ניתן הי' לראות מבעד לחלון את תנועות העידוד, והקהל ניגן עוה"פ ה'שים שלום'.

כ"ק אד"ש מה"מ שהה בחדר המיוחד עד לסיום תפילת מוסף, כשעם תחילת חזרת הש"צ ניתנה האות מלמעלה להזדרז בתפילה וכך הווה, כאשר תפילת המוסף שהחלה בשעה 1:00 הסתיימה בשעה 2:15. לאחר התפילה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ היישר לחדרו הק' ולא זכינו לראותו.

הש"צ למוסף הי' הרב אלי שי' ליפסקער, במקומו של הרב יוסף הלוי שי' וויינברג שמסיבות מובנות לא יכל לעמוד בקצב התפילה המתבקש.

תפילת מנחה הוכרזה על שעה 5:15, כך שהקהל זכה לשלוש שעות של הפסקה.

ולפועל, רק בשעה 6:00 לערך החלו בתפילת מנחה, לאחר שנודע שלעת עתה לא יוצא כ"ק אד"ש מה"מ (המזכירים שאלו כמ"פ והניד בשלילה). בזאל למע' התקיים מנין לקריאת התורה, כאשר הרב שניאור זלמן שי' גורארי' כובד ב'מפטיר-יונה'.

וב-770 למטה עמד הש"צ הרב שלום שי' לברטוב (שבמקום שאין אנשים - קיבל הוא מפטיר). משנסתיימה תפילת מנחה (בשעה 6:45) ניגש הש"צ הרב ליפא שי' שפירא לתפילת נעילה, ובעודו אוחז באמצע אמירת הקדיש ניתנה ההוראה מלמע' לעצור ולהמתין - כ"ק אד"ש מה"מ יוצא בתוך דקות ספורות.

מיד הפסיק הש"צ התפילה, והקהל החל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', כרגיל לפני כל תפילה, עת נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד.

בשעה 6:55 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר התפילות, המסך הורם והש"צ החל שוב ב'אשרי' 'קדיש' וכו'. חזרת הש"צ היתה זריזה אף היא, ובשעה 7:25 אחזו ב'אבינו מלכנו'. באמצע חזרת הש"צ הורד המסך בחדר המיוחד למשך זמן של 5-10 דקות ולאחמ"כ הורם שנית.

בהגיע הקהל לקטע של 'שמע ישראל', הכריזו כולם פה אחד ג"פ - "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" ולאחמ"כ שמע ישראל, ברוך שם וה' הוא האלוקים, חצי קדיש, והנה הגיע הרגע המיוחד לו כל הקהל מחכה: "המארש". ביני לביני ניתנה האות לחדול מלנגן - כ"ק אד"ש מה"מ לא סיים עדיין תפילתו. כעבור דקות ספורות נסגר הוילון בחדר המיוחד, פירוש הדברים שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא למרפסת ל"מארש". הקהל החל לנגן יחי, עבר ל'מארש נאפוליון', הוילון נפתח וכ"ק אד"ש מה"מ הביט תחילה לשמאלו ולאחמ"כ למולו. הי' נראה רציני מעט, וכעבור משך זמן החל לעודד מדי פעם, אם כי שוב ניכרו סימני כאבים על פניו הקדושות, ועכ"ז לא חדל מלעודד. באחד הפעמים התקרב למרפסת לראות את העומדים למטה, ולצורך כך אף אחז בידו במעקה המרפסת.

הניגון נמשך כ-6 דקות, כאשר ניכר לכול אשר אין זה "המארש" לו היינו עדים מידי שנה, וגם לא של שנה שעברה... קבוצת בחורים שידרה לחלל ניגון 'יחי' וכל הקהל בעקבותיה, וכך ניגנו עוד למע' מ-2 דקות 'יחי', וגם כאן לא היו עידודים מיוחדים, אך כ"ק אד"ש מה"מ המשיך לסקור הקהל, גם מימינו.

לקראת סיום (כעבור 8 וחצי דקות) פנה כ"ק אד"ש מה"מ לשמאלו ורמז משהו, הריל"ג התכופף ושאל משהו וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בחיוב, ו... ממשיך ומסמן בידו הק': מה קורה? נו... ומיד תקעו התקיעה והכריזו ההכרזה "לשנה הבאה בירושלים". הקהל מנסה שוב לנגן 'יחי', אלא שהחלו לסגור הוילון, ובעודם סוגרים רמז כ"ק אד"ש מה"מ בידו הק' תנועת תמיהה, אך כיון שלא שמו לב לכך, סגרוהו. אח"כ שאלו באם כ"ק אד"ש מה"מ יחזור לסיום התפלה ולתפילת ערבית לחדר התפילות, ונענו בחיוב.

הגילוי נמשך למע' מ-9 דקות.

כעבור כדקה-שתיים הורם המסך בחדר המיוחד; כ"ק אד"ש מה"מ סיים תפילתו, ובשעה 7:50 לבש כובעו בידו הק' והש"צ החל והוא רחום.

בסיום התפילה השתתק הקהל קמעה והמתין לצאתו של כ"ק אד"ש מה"מ, המתנה של כ-3-4 דקות בהן סיים כ"ק אד"ש מה"מ תפילתו ויצא למרפסת (לבוש בכובע, כבמוצאי יום כיפור). הרב יהודה שי' קעלר החל בהבדלה, ובעודו לוגם מכוס היין, נשא הכהן הגדול, הרב שלמה הכהן שי' איידלמאן קולו בברכת כהנים, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה אחר ברכותיו. המבדיל איחל: "לחיים, דער רבי זאל נתגלה ווערן" וכל הקהל ענה אמן. גם כ"ק אד"ש מה"מ הניד לו בראשו הק'. משנסתיימה הברכה האחרונה, הכריז הקהל ג"פ גוט יו"ט וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק', ולאחמ"כ החלו בניגון 'יחי'.

כ"ק אד"ש מה"מ עודד בראשו הק', וכשעברו 3:50 דקות סימן בתנועה לא רגילה בידו הק' לסגירת הוילון, כאשר ניתן הי' להבין כי הדבר מהוה גם רמז לעידוד השירה. השעה היתה 8:09.

מיד ניתנה הכרזה כי כעת יתקיים בחוץ מעמד קידוש לבנה המוני, אלא שלפועל כוסתה הלבנה בעבים והדבר לא התאפשר בידי המארגנים.

הקהל הרחב החי' את נפשו במזונות ושתי' שדאג לסדר הרב נחום שי' מרקוביץ, כמנהגו בעשור האחרון מידי מוצאי יום הכיפורים, ענין של הצלת נפשות ממש. גם הוא, בתוך שאר כל אנשי החסד, תהא משכורתו שלימה מן השמים. הלילה התקיימה חגיגת סיום הלכות ברמב"ם ב-770.