כ"ב שבט תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:40, ובכניסה ל-770 פגש את מר הנרי ואמר לו שיאמר בהתוועדות ב' פעמים "לחיים". מהמזכירות הודיעו שתהי' היום התוועדות. לתפלת שחרית ירד כ"ק אד"ש בשעה 10:00. אחרי "ברכו" ישב כ"ק אד"ש ובחזרת הש"ץ עמד. בעת קריאת עשרת הדברות עמד כ"ק אד"ש עד סוף הפרשה והביט על הבעל קורא. בתפילת מוסף עמד כ"ק אד"ש כל משך חזרת הש"ץ ועיין בחומש ובתהלים. כשיצא החל ר"ז ווילימובסקי לשיר וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה. בשעה 1:30 ירד כ"ק אד"ש להתוועדות. שיחה א' - על ההבדל בין עשרת הדברות כפי שהם בפ' יתרו וכפי שהם בפ' ואתחנן, ובסיומה דיבר כ"ק אד"ש באריכות על הצורך לעסוק בהפצת המעיינות ברעש וב"שטורעם" וכן לפעול על יהודי שני שיעסוק בזה כך. שיחה ב' - ע"ד ההוראה המיוחדת מהסמיכות של ש"פ יתרו ליו"ד שבט, ודיבר בענין המס"נ של כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכן על התקופה החדשה שהחלה כעת לאחרי 30 שנה, ואמר כ"ק אד"ש שאין לחשוב שעתה ניתן כבר "לעמוד לבד על הרגליים" אלא צריכים להמשיך ולהחזיק ב"קלאמקע", לכתוב פדיונות, שאלות ובקשות, וללכת לציון לבקש רחמים כו'. אחרי שיחה זו אמר מר הנרי "לחיים" וכ"ק אד"ש רמז לו לומר ב"פ. אח"כ הסתובב כ"ק אד"ש לעבר ר"ז ווילימובסקי ורמז לו לומר "לחיים" וחייך.

שיחה ג' - המשך ארוך של ההדרן מיו"ד שבט על הד' מסכתות.

שיחה ד' - ביאור בפרש"י בפרשתנו. וכן ביאר את הקושיות בפרש"י שהקשה בהתוועדות דש"פ מקץ בענין הבטנים, המשיך גם לבאר פרש"י שהתחיל בהתוועדות דש"פ בא, וכן ביאור בהערות אאמו"ר על הזהר. לקראת סיום ההתוועדות אמר כ"ק אד"ש שהיות ומלאו עתה 20 שנה ללימוד התניא על גלי הרדיו, אזי כאן המקום והזמן לתת יישר כח לכל המתעסקים בזה ואשרי חלקם וגדול זכותם שעל ידם מפיצים את המעינות לחוצה שאין חוצה ממנו, ע"י מכשיר חדש (הרדיו) שלא הי' בזמנם של משה רבינו, הבעש"ט ואדה"ז, וברך שיהי' לימוד המביא לידי מעשה ושיפעלו הדברים בי ובהשומעים, ושיזכו המתעסקים בזה לאריכות ימים ושנים טובות ויטלו חלק בראש בקבלת פני משיח צדקנו בקרוב ממש. בסיום הורה להכריז ע"ד המלוה מלכה של הגמ"ח "שומרי שבת", וכשקם ר"ש גולדמן (מטעם הגמ"ח) להכריז הורה לו כ"ק אד"ש לעלות על השולחן ולומר דבר טוב. הנ"ל הזמין את הציבור וכו' ואמר לו כ"ק אד"ש שיכריז על המקום והזמן, והכריז הנ"ל על המקום ושכח על הזמן, וכשהזכירו לו אחדים מהקהל להכריז על הזמן חייך כ"ק אד"ש. אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "והריקותי לכם ברכה" ומחא כפיו הק' בחוזק. אח"כ רמז לר"ש גולדמן לבוא לקחת מהמזונות עבור המלוה מלכה. אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט ניעקאווא" ורמז בידו הק' להגביר השירה. סיום ההתוועדות בשעה 4:50 לערך. אחרי תפלת מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן שוב "ניעט ניעט". כשנסע כ"ק אד"ש לביתו (אחרי תפלת ערבית) שר הקהל ורמז כ"ק אד"ש בידו הק' להגביר השירה.