כ"ב תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שמיני עצרת

לעושה נפלאות גדולות לבדו...

לתפילת שחרית ניגש הש"צ הרב שלמה לייב שי' אברמוביץ, שהתפלל כהרגלו בנעימות ועריבות לשומעים, והקהל אף שיתף פעולה. כשהגיעו לחזרת הש"צ המתינו מעט לצאת כ"ק אד"ש אל החדר המיוחד, ובשעה 10:35 יצא כ"ק אד"ש אל החדר והש"צ המשיך בסדר התפלה.

עם סיום התפלה שאל הריל"ג את כ"ק אד"ש אודות לראות ולהיראות אל הקהל, והפעם הי' חידוש, שלאחר שזכינו אתמול לראות את כ"ק אד"ש דרך המרפסת, שאל ג"כ הריל"ג ע"ד צאתו של כ"ק אד"ש לשם, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הניד בראשו הק' לחיוב. בתוך דקה יצא כ"ק אד"ש אל המרפסת, ובהגיעו אל המרפסת המיוחדת, פתחו את הוילון, ומלך המשיח נראה לעין כל. הקהל הכריז גוט יו"ט וניגן את "ושמחת".

כ"ק אד"ש הביט אל הקהל ולאחר כשתי דקות סימן בידו הקדושה, ומיד עצרו את השירה. הריל"ג שאל דבר מה, ולאחר שניות הודיע שינגנו (כרצון הרבי) את ניגון ההקפות לרלוי"צ, והתחילו מיד. הרבי התכופף באופן מיוחד ותפס בשולי המרפסת (הי' נראה כרוצה להתרומם), סקר את כל הקהל ועודד בראשו הק' את השירה. בתנועה הידועה הי' כמ"פ תנודות בראשו הק'. אח"כ, משהפסיקו עוד הפעם, סימן הרבי שימשיכו הלאה, וניגנו את ניגון ההקפות לשמח"ת. לסיום, סימן בידו הקדושה והריל"ג שאל "האם לסיים", ואז סגרו את הוילון. מעמד זה נמשך כ-7 דקות והשעה היתה 12:22.

הגבאי הכריז ע"ד הקפות שיתקיימו ב-10:30, ומעריב בסמיכות זמן לזה.

עם סיום ההקפות נכנס כ"ק אד"ש היישר לסוכתו, קידש ואכל סעודת יו"ט. בסעודה זו היו גילויים מיוחדים.

המזכירים עשו קידוש, ולעת הסיום (ב-1:10) סימן כ"ק אד"ש בידו הקדושה על תפילת מנחה. מיד שלח הריל"ג קריאה שיכינו למטה מנין לתפילה. רוב הקהל עמד עוד במקומו (מוכן לכל הפתעה שתהי'), ועוד מאות שהיו בחוץ נכנסו בתוך דקה שתיים וכולם נעמדו על מקומם. אך לאחר כשלוש דקות יצא ר' ב"צ סטאק והודיע שאין כלום.

לאחמ"כ נודע שהביאו לרבי את הסידור וסידרו מנין בסוכה. המזכיר הריב"ק ניגש לעמוד ולאחר כ-10 דקות (בגמר התפילה) חזר כ"ק אד"ש לחדרו הקדוש. לאחר דקות מספר הלכו המזכירים לביתם לסעוד את סעודת יו"ט, או אז ניצלו רבים את הזמן הקצר שלרשותם והלכו לסעוד סעודה קצרה, אך עכ"ז נשאר ב-770 קהל גדול, מוכן לכל הפתעה שתהי'. בשעות אחר הצהרים יצאו רבים מהבחורים לתהלוכה, כנהוג מידי שנה, וזאת לאחר שנודע ע"י הריל"ג ששאלו את כ"ק אד"ש אודות זמן ההקפות הערב, באם אפשר לאחרם מפני ההולכים לתהלוכה, והשיב בחיוב. כאן המקום לציין שהיתה זו מסירות נפש ממדריגה ראשונה. בחורים הלכו למקומות רחוקים, בו בזמן שבמשך השבועיים האחרונים אינם מסוגלים לעזוב את בית המדרש ולו לרגע, מכיון שעלולות להיות הפתעות, ובפרט ביום זה, אך ביודעם שזהו רצונו הק' של הרבי, הלכו בלב שמח.

ליל שמחת תורה

"מעריב און הקפות"

השעה היתה 7:30, בחוץ שורר קור עז, הבחורים בתהלוכות. אנ"ש, חלקם הלך לסעוד סעודת יו"ט, וחלקם עדיין לא הגיע ל-770, זאת בעיקבות איחור זמן ההקפות. אך חלק מהקהל לא לקח סיכון ונשאר ב-770. לפתע פתאום מגיע הודעה מבוהלת מהרב זאב שי' כץ: "מעריב און הקפות". בתוך דקות נפוצה בקראון הייטס השמועה ע"ד ההקפות המוקדמות, וחברי ההצלה הוזעקו אף הם (בהיתר הרבנים), כדי להיות ערוכים לכל דבר.

הקהל בפנים עוד לא קלט מה בדיוק קורה, ובתוך דקה יוצא בנצי סטאק מהמרפסת של החדר המיוחד, ומסמן ש"מיד מעריב", ובידו עושה תנועה של "הדבר לא הי' (ולא יהיה) תלוי בנו".

בשעת מעשה 770 היה מרוקן ברובו והיה ניתן לתפוס מקום כמעט היכן שרוצים.

בשעה 7:35 יצא כ"ק אד"ש אל החדר המיוחד. הש"צ הרב לייבל שי' זייאנץ ניגש לעמוד והתפלל במהירות ובניגון המיוחד לשמח"ת, וב-7:45 יצא כ"ק אד"ש אל המרפסת. הקהל ניגן את הניגון הידוע לשמח"ת (אותו גם מנגנים על המלים "כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה"). עם צאת כ"ק אד"ש הביט לשמאלו והסתכל על הקהל, ולאחר כשתי דקות התחילו בסדר ההקפות. בכל פסוקי אתה הראת הראשון כובד כ"ק אד"ש, והסדר הי', שלאחר כל פסוק שאמר, הרים את עיניו הק' אל הקהל, שיאמרו הם. את הפסוק הראשון אמר בקול יותר והמזכירים יכלו לשמוע זאת.

לאחר אתה הראת הא' החלו לנגן ניגון שמחה להקפות, וכ"ק אד"ש החל מיד לעודד בתנועות ראשו הק'. משך כל הזמן הביט וסקר את הקהל ועודד בראשו, עתים חזק יותר ועתים פחות. כ"ז נמשך כעשרה דקות. לאחר אתה הראת הב' החלו לנגן "על הסלע...", וכאן הפתיע כ"ק אד"ש את כל הקהל כאשר לפתע פתאום החל להתנועע לד' רוחות עם כל גופו הק', ובכל כוחו. הקהל בשירתו לא הצליח להשיג את הקצב, וכ"ק אד"ש שימח במשך כ-4 דקות בתנועות כאלו חזקות, שמי שלא ראם בעיניו לא יאמין לזה (פשוטו כמשמעו). כמ"פ העיף מבט לעבר עזרת-נשים (כשכמה חלונות חישבו להישבר), ועודד חזק את הקהל בתנועת ראשו וגופו הק'.

לאחר אתה הראת הג', כנהוג שאומרים ביום זה את הפסוק של "והי' זרעך וגו'", הביא הריל"ג סידור קטן כחול, הרבי הביט בתוכו ועשה עם הראש לשלילה, ומיד התחילו לחפש חומש. הקהל ששמע לרגע שמחפשים חומש בראשית, התחיל לזרוק את הקובץ שהדפיסו לשמח"ת בו יש את הקריאה של חתן בראשית עד שני, אחרים זרקו סידור גדול יותר. בינתיים הביא הרב ש"ב שי' גאנזבורג מבפנים סידור ענק (המיוחד לש"צ) וגם בזה לא השתמשו, עד שהמזכיר הרי"ק הביא חומש בראשית ופתחו בפרשת ויצא וסימן למזכיר הריל"ג על הפסוק, הריל"ג מסר את החומש לכ"ק אדמו"ר שליט"א והרבי קרא את הפסוק "והי'..." ג"פ, כשלאחר כל פעם מביט לעבר הקהל, והם אומרים אחריו. מעמד זה נמשך כמה דקות.

בהמשך לפסוק זה ניגנו אח"כ "ופרצת" ומפעם לפעם הניד כ"ק אדמו"ר שליט"א בראשו הק' ועודד את השירה במשך זמן. הניגון נמשך כ-7 דקות. ואח"כ התחיל סדר ההקפות.

הש"צ להקפות הי' הרב יוסף הלוי שי' וויינברג מהנהלת הישיבה, כשלאלו שלא יכלו לשמוע, הקריא-צעק א' התמימים (המצטיין בקול אדיר) את הפסוקים. לבינתיים הגיעו ראשוני החוזרים מהתהלוכות ונדחקו פנימה.

להקפה הא' (כפי הסדר שהי' אתמול) ניגש הרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק ומסר את הס"ת לכ"ק אד"ש, וכ"ק אד"ש העבירה לצידו הימני. הנ"ל בירך, וכ"ק אד"ש ענה והניד בראשו הק' לחיוב.

כ"ק אד"ש הסתכל בדפי ההקפות, ובעודו מעיין בהם סימן להתחיל בניגון והתחילו בניגון ההקפות לרלוי"צ. במשך רוב הזמן הסתכל בדפים, ופעמים אחדות הרים את עיניו והביט אל הקהל הקדוש. כמ"פ אף עודד בתנועות ראשו הקדוש. ההקפה ארכה כ-3-4 דקות.

להקפה הב' כובדו ראשי ישיבות, מנהלי הישיבות והמשפיעים, וניגנו "אורך ימים". בתוך השירה החל לעודד בתנועות ראשו הק' לימין ולשמאל, ומעט בגופו הק'. והביט מפעם לפעם על הילדים.

יש לציין, שהיה הבדל עצום בין הקפות הערב לבין הקפות יום האתמול, כאשר הערב, במשך רוב הזמן הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א על הקהל, וכל הקפה התארכה ליותר מ-5 דקות, וכן העידודים, כפי שיפורט בהמשך.

מדריכי הילדים דאגו לארגן עבורם קידוש, ואף חילקו כוסיות יין לכל הילדים כדי שיאמרו לכ"ק אד"ש לחיים, וכולם אמרו יחד "לחיים, דער רבי זאל זיין געזונט".

כאן צריך גם להוסיף, שבכל הקפה החל הקהל לנגן עוד בטרם סיים כ"ק אד"ש לקרוא את הפסוקים (של אותה הקפה), וכ"ק אד"ש סימן מיד בראשו הק' לעידוד, שימשיכו.

להקפה הג' כובדו קרואים מאנ"ש וניגנו "שובה ה'". כשהגיעו לאמצע השיר עודד כמ"פ בראשו הק', בפרט בתנועה הידועה.

להקפה הד' כובדו אורחים מאירופא, וניגנו "וכל קרני". המיוחד שהיה בניגון זה הוא, שכשהגיעו לקטע של "אויביו אלביש בושת", עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א חזק מאוד בתנועות ראשו הק' וחזרו על ה"אאאאאאאאאא" במשך זמן. לאלו שהרימו כוסיות משקה ואמרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א לחיים, ענה בראשו הק' (כבהתוועדויות).

להקפה הה' כובדו אורחים מארצה"ב, וניגנו "ניעט ניעט ניקאווא". הקפה זו היתה קצרה ולא מיוחדת.

להקפה הו' כובדו אורחים מקנדה, וניגנו "הרבי שליט"א" וכאן הי' מיוחד. בהגיע הקהל לקטע "ע"י הרמטכ"ל הגדול מכולם" החל כ"ק אד"ש לעודד בראשו הק', ולסיום, כשהגיעו למלים נתגבר על העולם, החל כ"ק אד"ש לעודד בתנועות ראשו הק' עם גופו לימין ולשמאל, וכולם ניגנו בהתלהבות רבה ובמשך זמן, והשמחה היתה רבה. הקפה זו ארכה כ-3-4 דקות.

קול רבתי עם בהמליכו...

להקפה השביעית כובד (כרגיל) אדוננו מורנו ורבינו, והרב גוטניק מסר את הס"ת לכ"ק אד"ש, וכבפעמים הקודמות, גם הפעם בירך את כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכ"ק אד"ש הניד בראשו הק' וענה אמן.

בעוד הרבי קורא את הפסוקים של ההקפה, החלו הילדים (כשכל הקהל בעיקבותיהם) להכריז "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ולאחר שהכריזו ג-ד פעמים, החל לפתע כ"ק אדמו"ר שליט"א לעודד בתנועות ראשו הק', ובחזקה, לימין ולשמאל, למזרח ולמערב. הקהל המשיך להכריז וכולו נרגש החל גם לנגן אותו בניגון הידוע עם המילים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אד"ש עודד בחזקה, ועם גופו הקדוש. הקהל שלא האמין למראה עיניו המשיך לנגן שוב ושוב, וכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח המשיך לעודד בחוזק, וכך שרו את השיר במשך כ-3-4 דקות.

עם סיום ההקפה ניגש הרב גוטניק לקבל את הס"ת מידי מלך המשיח, בירך שוב וכ"ק אד"ש ענה אמן והניד כמ"פ בראשו הק'. לאחמ"כ, בעוד מחזירים את הס"ת למקומה והילדים מנשקים (כאתמול), התחיל הקהל לנגן את ניגון ההקפות הרגיל לשמח"ת, וגם כאן עודד כ"ק אד"ש. הקפה זו ארכה למעלה מחמש דקות, ושלא כבהקפה הא', הרי בהקפה זו הסתכל על הקהל במשך כל הזמן.

בכלל במשך כל ההקפות הכה כ"ק אד"ש באצבעות ידו השמאלית על ידו הימנית (מתחת לשולחן), ובניגון יחי אדוננו הכה חזק מאוד.

בסיום ההקפות התחילו לשיר את "עלינו לשבח". בשעת מעשה הביט כ"ק אד"ש בתוך סידור גדול מיוחד, וכשהגיעו ל"ועל כן נקוה" סגר את הסידור והביט על הקהל. לאחר הקדיש ניגנו את "אל תירא" וכ"ק אד"ש החל לעודד בתנועות ראשו הק', וכשהמשיכו ב"כי אלוקים יושיע ציון", היו עידודים חזקים במיוחד (כב"על הסלע הך").

לאחמ"כ הכריז-התפלל כל הקהל "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א" ור' שלמה הכהן שי' איידלמן בירך (יחד עם אחיו הכהנים) את כ"ק אדמו"ר שליט"א בברכת כהנים, וכ"ק אד"ש ענה אמן אחר כל פסוק. אח"כ הזכיר הגבאי אודות העברת הסדרה של פרשת "וזאת-הברכה", והכריז על "שחרית לערך צען אזייגער".

הקהל הכריז גוט יו"ט והתחיל בניגון של "ושמחת בחגך", וכ"ק אד"ש התחיל לעודד בתנועות ראשו וגופו הק' חזק מאוד כשמידי פעם מפסיק לרגע, ושוב חוזר לעודד. לאחר כשלוש דקות שאל הריל"ג אודות סגירת הוילון והרבי השיב בחיוב. הקהל חשב כבר שנגמר, אך לפתע (בעוד מתחילים לסגור את הוילון) החל כ"ק אד"ש לעודד (לראשונה בלילה זה) בידו הק' למעלה משלושים פעם לעבר הילדים ולעבר כל הקהל הקדוש. כמובן שמיד הופסקה סגירת הוילון והקהל החל לרקוד על מקומו בעוז ותעצומות, תוך כדי ששר את הניגון בכל כוחו. לסיום סימן שוב בידו הק' שיסגרו את הוילון לגמרי, וגם אז, באותם שניות ספורות, עודד שוב לעבר הקהל, וכך נפרד הרבי מהקהל מתוך עידוד ושמחה מיוחדים. ההקפות היו כשעה וחצי, והשעה היתה 9:15.

עם צאת כ"ק אד"ש המשיכו הריקודים. את שהתחולל בבית המדרש בשעה זאת אין לתאר, מעגלים מעגלים נוצרו בקהל, כולם אמרו לחיים ואיחלו מז"ט איש לרעהו. אחרים בירכו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ובמשך כל הלילה היו ריקודים של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". המשקה נשפך כמים והאנשים רקדו שעות ע"ג שעות.

רוב הבחורים שהיו בתהלוכות הגיעו רק בסוף ההקפות, וחלקם אף לא הספיקו לראות את ה"ושמחת" האחרון. מששמעו על מה שהיה, טענו: "למה נגרע", ולפועל הוציא המזכיר יין מגביע הקידוש של הרבי שליט"א ומסרו למנהל הישיבה ר' דוד שי' רסקין, ולפי הוראת ההנהלה קיבלו ממנו אך ורק אלו שלא זכו להיות בהקפות - בגלל עשיית רצונו הק' של הרבי שליט"א.

למרות השעה המוקדמת והמוזרה (בגלל מצבינו אנו), נמשכו הריקודים עד לשעות הבוקר המוקדמות, והפעם הי' שמח יותר מתמיד, זאת לאור הגילוי של משיח שהיה הערב. האחדות שררה בכל.

עם צאת כ"ק אד"ש התקיימה אסיפת שדה של הרבנים שהגיעו מכל קצוי תבל - יחד עם רבני השכונה, ומטרתה היתה "לעלות ולהכנס אל הקודש ולבקש את התגלות המלך המשיח תיכף ומיד ממש". לפועל הדבר התבצע למחרת כפי שיפורט להלן.

נודע שהערב אמר הרב אברהם ישראל (אינגי) שי' ביסטריצקי לכ"ק אדמו"ר שליט"א לחיים, וכ"ק אד"ש ענה לו לחיים ולברכה.