כ"ג מרחשון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי כ"ג מר-חשון

המנין לקריה"ת התקיים כרגיל ב'הול' למעלה, והשתתפו בו גם שלוחים רבים. כל הדלתות המובילות אל חדרו הק' היו פתוחות.

בשעה 12:55, כשמונה דקות מההודעה ע"כ, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה. כשבסיומה יצא אל המרפסת. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אד"ש מה"מ עודד את השירה. כעבור כדקה סימן בידו הק' לסגירת הוילון והשעה היתה 1:08.

מעריב

בשעה 5:15 נודע ע"ד תפילת מעריב, ולאחר כמה דקות (5:20) נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד. בסיום התפלה נשאל כ"ק אד"ש מה"מ בדבר ה'לראות ולהיראות' והשיב בחיוב, ומיד יצא אל המרפסת. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ועם פתיחת הוילון הביט כ"ק אד"ש מה"מ לעבר הילדים שעמדו למטה משמאלו. לאחר משך זמן מסויים, בהגיע הקהל לקטע "לעולם ועד", החל לעודד בתנועות חזקות יותר, מצד לצד, בפרט כשאחזו בקטע המתנגן ללא מילים. כשאחזו במלים יחי וכו', עודד ביתר חוזק בתנועות של קדימה ואחורה, למעלה ולמטה, והקהל רקד על מקומו בדביקות עצומה. לסיום סימן בידו הק' פעמיים בתמיהה ולסגירת הוילון, וסגרוהו. מחזה זה נמשך כשניים ושלושת רבעי הדקה והשעה היתה 5:32.

התנועות העזות שבניגון זה השאירו רושם על ציבור השלוחים ומפי כמה מהם, שלראשונה רואים את תנועות האלו, שמענו התבטאויות והתרגשויות מיוחדות. חלק מהם אף הי' בטוח שהנה הנה הרבי שליט"א מתגלה ויורד אל הקהל, בפרט לאחר צער העיבור של תשעת החודשים שעברו מאז המאורע.

היום ביקר ד"ר לייב (לואיס) שי' טישהאלץ - רופאו של הרבי מאז תשל"ח - אצל כ"ק אד"ש מה"מ ולפני יציאתו מהקודש ביקש מכ"ק אד"ש מה"מ שיאמר כמה מילים והסכים לכך. לאחר שאמרם, אמר הד"ר, שמאחר וחל שיפור רב בבריאותו הק', שבין השאר זה מתבטא בכך שכ"ק אד"ש מדבר כו"כ מלים (ובכלל לאחרונה מרבה כ"ק אד"ש לענות על שו"ת של המזכירים במענה פיו "כן" ו"לא" שלא כפי שהי' ע"ע רק בתנועות ראשו), ע"כ מהיום והלאה הוא יבוא אלץ אפרענד [=כידיד] ולא כרופא, וכ"ק אד"ש מה"מ סיים את המשפט "פרענד". אח"כ אמר כ"ק אד"ש מה"מ גם את שמו ושם משפחתו של הרופא "לייב טישהאלץ", וכשהרופא הודיע שעתה הוא הולך ויגיע רק לאחר שבת ומבקש הוא את ברכתו של הרבי, בירכו כ"ק אד"ש מה"מ ב"גוט שבת".

את השיעור השבועי בעניני גאולה ומשיח מסר הת' שלום דובער הכהן שי' רייכמן שפלפל בענין "משיח מייחס את ישראל ברוח הקודש".

כינוס השלוחים העולמי

לקראת פתיחת כינוס השלוחים העולמי ה'תשנ"ג, הגיעו היום עוד מאות מאות שלוחים מכל רחבי תבל, להסתופף בצילא דמהימנותא ולהתבשם בימים מיוחדים אלו מאוירת בית משיח.

הנושא העיקרי שהיווה גם הבריח התיכון של הכינוס - שהשתרע על פני ארבעה ימים - היה: "קבלת פני משיח צדקנו", שכ"ק אד"ש מה"מ הודיע והורה לחייליו השלוחים, שכל מה שנשאר עתה זה הענין של "לקבל פני משיח צדקנו", כשכל שאר הפעולות צריכות להיות חדורות בנקודה זו.

מעמד מיוחד הי' לראות איך השלוחים שהגיעו מערי השדה ומכל קצוי תבל פוגשים את חבריהם ואחיהם שלא ראום זה כשנה, ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. ניתן הי' גם לראות חברי כיתה שנשלחו בשליחות כ"ק אד"ש מה"מ לערים סמוכות זו לזו, וכדי להיפגש ביניהם הוצרכו לנסוע לרבי... וכבר אמר א' מהם "החבר הכי טוב שלי גר דלת לידי..."

הנהלת הכינוס קיימה ב'ג'ואיש סנטר' הרשמה במשך כל שעות היום, ושלוחי המלך מכל ארבע כנפות תבל התפקדו.