כ"ג תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שמחת תורה

להקפות היום השתדלו כבר כולם להגיע ואף אחד לא רצה להפסיד ח"ו. בעיקבות כך הצפיפות (עוד מזמן התפילה) גדלה והרקיעה שחקים. הש"צ הי' בעל החזקה הרב שלום הלוי שי' דוכמן (שקיבל זאת בירושה מאביו ר' ישראל ע"ה), ובהגיעו לחזרת הש"צ המתין (כרגיל) לכניסת כ"ק אד"ש. אבל המתנה קטנה זו נתארכה ונתמשכה לשעה וארבעים דקות. בשעה 11:40 לערך נעמד הגבאי והודיע שזה יקח עוד משך זמן ארוך. היו אלו רגעי משבר קשים, כשמצד אחד הלחץ הוא איום, ומצד שני לא בטוח בכלל שהרבי יצא, וחלק קטן מהקהל (מאלו שכבר תש כוחם) יצא לנוח מעט. חלקו האחר קידש (על משקה, כמובן). ואנשי ההצלה טיפלו בנזקקים באופן מפליא. הרב נחום שי' מרקוביץ דאג לשלוח בקבוקי שתי' לתוך 770 ובקבוקים אלו היו כמים קרים על נפש עייפה. גם בקבוקי מים צצו מכל פינה, אך למרות כל זאת ההמתנה הארוכה התישה את כולם.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב-12:15 נודע שבתוך דקות יכנס כ"ק אד"ש אל תוך החדר המיוחד. ואכן, בתוך דקות ספורות נכנס אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א. עם היכנסו (עוד בטרם הרימו את התריסים) נכנסו אל החדר כ-12 רבנים וזקני אנ"ש , ביניהם היו היו הרב יואל שי' כהן, הרב יהודה קלמן שי מרלו, הרב יוסף הלוי שי' וויינברג, הרב י"י שי' ירוסלבסקי, הרב דוד שי' חנזין, הרב יוסף שי' בא-גד, הרב הנדל שי' ממונטריאול ועוד. זה האחרון דיבר בשם כולם, ואמר, שיש את הפס"ד שכ"ק אד"ש צריך להיות בריא אולם מיד ממש, ועל סמך זה שהרבי אמר פעם ש"חסידים דארף מען מאנען ביים רב'ן זאל זאגן מאמרים וכו, אלץ חסידים מאנען מיר אז דער רבי זאל זאגן חסידות, מאמרים ושיחות, און נאך מער פון וואס ס'איז געווען פריער [=על סמך זה שהרבי אמר פעם שחסידים צריכים לתבוע מהרבי שיאמר מאמרים וכו', בתור חסידים אנו תובעים שהרבי יאמר חסידות, מאמרים ושיחות, עוד יותר ממה שהיה עד למקודם]. אח"כ אמר, שבשם כל הרבנים שחתמו על הפסק-דין שהרבי הוא בחזקת משיח, עד למשיח ודאי, פוסקים אנו שהגיע כבר הזמן להתגלות. הרבי הקשיב בריכוז מיוחד וענה אמן על כל דבר. לאחמ"כ הכריזו ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", והרבי ענה אמן על כל פעם. בסיימם כל זאת עברו כולם על פני כ"ק אד"ש. כשעבר הרב בא-גד הניד לו כ"ק אד"ש בראשו הק' פעמיים.

לאחמ"כ (בשעה 12:24) פתחו את התריסים, והחידוש הגדול הי', שהרימו גם את התריס של החלון השלישי השקוף כמעט לגמרי, כך שמהצד הדרומי של בית הכנסת יכלו לראות את כ"ק אד"ש במשך כל הזמן. מיד התחילו בחזרת הש"צ. לאחר שיר של יום, עברו כעשרה גבירים (שנדבה רוחם אותם לנדוב סכום גדול ל'ועד הבנין') על יד כ"ק אד"ש, וכ"ק אדמו"ר שליט"א מזג להם משקה. כשעברו הרב דוד שי' נחשון והר' אבי שי' טאוב, אמר ר' דוד לכ"ק אד"ש, "ס'איז שוין געקומן די צייט אז דער רבי זאל נתגלה ווערן" [=כבר הגיע הזמן שהרבי יתגלה], וכ"ק אד"ש ענה אמן. כשעבר הלאה לצידו השני של השולחן, הכריז "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אד"ש ענה אמן.

אחריהם עברו גם המזכירים, המשבקי"ם וכל הנוכחים. גם הילדים שהיו שם עברו ולכמה מהם חייך מאוד. בסך הכל עברו כחמישים נפש.

בשעה 12:50 עבר כ"ק אד"ש אל המרפסת להקפות ובשעת מעשה התחיל הקהל להכריז "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". עם פתיחת הוילון של המרפסת, הביט כ"ק אד"ש אל החלון של החדר המיוחד (בו עמדו ילדים) ועודד כ-4 פעמים, ומיד הגביר הקהל את ההכרזה והתחיל לומר אותה בניגון "יחי אדוננו...". לאחר כשתי דקות התחילו בסדר ההקפות.

הגבאי היום הי' הרב שניאור זלמן שי' גורארי' ואת האתה הראת כולו אמר כ"ק אד"ש. בחלק מהפסוקים כיבד הגבאי הרב כץ, וכמ"פ, כשכיבד את כ"ק אד"ש אמר "און מאיז מכבד כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א". לאחר אתה הראת הא' התחילו לנגן ניגון שמחה לשמח"ת וכ"ק אד"ש עודד בראשו הק' בתנועות חזקות. מפעם לפעם סידר בידו הקדושה את הטלית על ראשו ואחזה לבל תישמט. את הניגון ניגנו במשך כ-12 דקות. לאחר אתה הראת הב' ניגנו "על הסלע הך" וגם כאן היו תנועות חזקות (קצת בדומה לאתמול), ושרו זאת בשמחה רבה במשך כחמש דקות.

לאחר אתה הראת הג' הביאו מיד את החומש בראשית (כאתמול) ואמר מתוכם ג"פ את הפסוק "והי' זרעך". אח"כ ניגנו את "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד, הסתכל על כל הקהל, ולקראת סיום עודד בידו הקדושה כ-10 פעמים לעבר הילדים שעמדו בחלון החדר המיוחד, ולעבר הקהל בכלל.

אום הקפות, והרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק זכה זו הפעם החמישית לתת לכ"ק אד"ש את הספר תורה. לאחר שקיבל את הס"ת קרא כ"ק אד"ש את כל פסוקי ההקפות, וסימן שיתחילו בניגון והקהל התחיל את ניגון ההקפות לרלוי"צ. ההקפה לא היתה ארוכה, ובאמצע ההקפה - בעודו אוחז בס"ת - החל לעודד בתנועות ראשו וגופו הק' לצדדים. כן הניד בראשו הק' "לחיים ולברכה" לכל אלו שהרימו כוסיות.

ההקפות הסתיימו ב-1:50 - שעה לאחר שהתחילו.

להגיד בבוקר חסדך...

לפני קריאת התורה הודיע הגבאי הרב כץ אודות פסק דינו של ר' זלמן שמעון ע"ה ורבני השכונה, אשר בשמחת תורה יכול הקהל לעלות לתורה ממקום עמדו ולא צריכים להדחף קרוב. בעת פתיחת הארון ניגנו את "אנא עבדא", ואח"כ התחילו (כמידי שנה) לנגן את "רבי שליט"א". כשהגיעו לקראת סיום השיר החל כ"ק אד"ש לעודד בתנועות ראשו הק' חזק מאוד וחזרו על הקטע הידוע כו"כ פעמים.

הבעל קורא הי' הרב מרדכי שי' שוסטערמן, וכ"ק אד"ש הקשיב מתוך החומש שנמצא בסוף הסידור, במשך כל זמן הקריאה. בעת קריה"ת סימן כ"ק אד"ש כמ"פ את אי שביעות רצונו מאי הסדר. לאחר חתן תורה שאל הריל"ג את כ"ק אד"ש בקשר לחתן בראשית האם ברצונו לעלות לתורה, כן הציע שזה יהי' באותו מקום שהרבי ישב בעת ההקפות. על שאלה אחת הניע הרבי בראשו לשני הצדדים (כאומר נו נו) ועל השאלה האחרת הניד בראשו הק' לחיוב. הרבי שליט"א זז מעט אחורה ובמקומו הונח שולחן שעליו הניחו אח"כ את הס"ת, לאחר שכ"ק אד"ש חזר למקומו (סמוך לשולחן) הביאו את הס"ת (של משיח), הניחוהו על השולחן והרב שוסטערמן נעמד משמאל כ"ק אדמו"ר שליט"א וקרא את ה'מרשות'. במשך כל אותו זמן הביט כ"ק אד"ש בסידור.

מלכותך מלכות כל עולמים...

לסיום, כשהרב שוסטערמאן אמר את ה'יעמוד' על הפריערדיקער רבי, אמר על כ"ק אד"ש "אדוננו מורנו ורבינו (וענו כל העם יחדיו ואמרו) מלך המשיח... בן הרב ר' לוי יצחק". אימה ופחד אחזה בבעל קורא (כמידי שנה) עקב קריאתו את שמו של הרבי שליט"א, בפרט עם התוספת הזאת לראשונה.

תחילה לקח המזכיר את כנף טליתו הק', נגע במקום הקריאה, ונתן לכ"ק אד"ש לנשק, כ"ק אד"ש עשה תנועה לשלילה, ולקח בידו (השמאלית) את כנף טליתו, עיגלה באצבעו, נגע בספר-תורה ונישק. בעת הקריאה הגביהו מעט את הס"ת, כדי שכ"ק אד"ש יוכל לראות (ממקום ישיבתו). אח"כ עשו הגבה, הורידו את הס"ת למטה ואיתו הורידו את השולחן-בימה. באותה עת התחיל הקהל (מתוך התרגשות מיוחדת) לנגן שוב "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", תחלה הכריזו ואח"כ ניגנו.

למפטיר עלה ר' לוי שי' מאצקין וכ"ק אד"ש קרא את ההפטרה. בסיום ההפטרה ניגנו "שישו ושמחו" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד מעט. אח"כ שאל הריל"ג "האם ברצונו לחזור לחדרו", והשיב בשלילה. "האם ברצונו הק' להשאר לתפילת מוסף", והשיב בחיוב. הרב שמואל שי' בוטמן ניגש לעמוד והתפלל במהירות מאוד. בעת תפילת מוסף אחז כ"ק אד"ש את הסידור בידו הקדושה והרימו מעט. עם סיום התפלה סימן כ"ק אד"ש בידו פעמיים לסגור, ומיד סגרו את הוילון. השעה היתה 2:50.

בדרכו לחדרו עמד ד"ר ווייס ורקד (כדרכו) את השיר "יחי אדוננו..." וכ"ק אד"ש עודד אותו פעמיים בידו הקדושה.

ב-770 המשיך הקהל לרקוד "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", בפרט לאחר שזכינו שהרבי היה איתנו במרפסת במשך כשעתיים. התוועדויות רבות התקיימו ב-770 ובכל רחבי השכונה.

לעת ערב התקיימה ב-770 התוועדות עם ניגונים ונטילת ידים. לא זכינו לצאתו של הרבי, ובהגיע עת תפילת ערבית הודיעו מלמעלה שאין עבור מה לחכות.