כ"ג תשרי תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי, כ"ג תשרי – שמחת תורה

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00.

במהלך התפילה הרבו בניגונים רבים, ובפרט ב"הלל".

ברכת כהנים הי' בשחרית כנהוג, ומיד אחרי קדושה ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסטנדר השני.

לפני תחילת ההקפות, עשה הש"ץ קידוש בקול רם (על משקה...) ע"מ להוציא את הרבים, ומתחת לעזרת-נשים חולק משקה לרוב ופארבייסען.

פסוקי "אתה הראת" נמכרו לטובת המל"ח וקופת רבינו, וכאתמול, כובד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכל פסוקי הפעם הא', ובפסוק הראשון והאחרון של פעם הב' והג'. לפני תחילת המכירה, הכריז ר' יעקב הערצאָג שי' "יחי אדוננו" ג"פ, ושרו ניגון שמח דשמח"ת.

אחרי "אתה הראת" בפעם הראשונה שרו את ניגון ההקפות לרלוי"צ. אחרי הפעם הב' שרו "יחי אדוננו", ואח"כ הכריז הנ"ל (בשם הרבנים וכו') שצריך להיות "דידן נצח" ב-770 בפועל ממש, ושלכאו"א מישראל יהיה את כל המצטרך בגו"ר וכו' והעיקר שתהיה ההתגלות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש, ואח"כ התפרץ הקהל בשירת "דידן נצח".

אחרי הפעם השלישית מכרו את פסוקי "והי' זרעך" וכיבדו את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וכן בפסוק "הנני מביא אותם" (כאתמול), ואח"כ שרו "הנני מביא אותם".

לאחר מכן מכרו את הכרזת ה"יחי", והקונים (האחים שפּריצער שיחיו) הכריזו ביחד ג"פ.

אח"כ הגישו את הס"ת לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עבור הקפות (ברגעים מרטיטים אלו, הכריז/שר הקהל "רבי, תתגלה!" למשך זמן רב, ואח"כ החליפו ב"עד מתי?"...).

לפני תחילת ההקפות, הכריז הרב שלום בער בוטמאַן שי' (שנשא את הס"ת של משיח) "יחי אדוננו" ג"פ. אח"כ ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וערך – יחד עם שאר ספרי התורה – את השלוש-וחצי הקפות, ואח"כ עלה לבימה המיוחדת ורקד עם הס"ת כבהקפות בליל שמע"צ ושמח"ת, כשהקהל שר "יחי אדוננו" במנגינת ניגון ההקפות דשמח"ת. כשחזר למקומו, שר הקהל "והוא גואלנו".

לפני קריה"ת שרו "אנא עבדא". כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה לחתן בראשית (כשקוראים אותו – וכן את כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – בשמו הק').

במוסף עבר לפני התיבה ר' שלום בער באומגאַרטן שי', ובסיום הקדיש שאחרי חזרת הש"ץ הפכו אותו כנהוג.

התפילה הסתיימה בשעה 3:15 לערך.

למנחה נכנס בשעה 5:30; סיום התפילה 5:45.

לערך בשעה 5:55 (כעשר דקות לפני השקיעה) ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות, ונטל את ידיו הק' לסעודה. ר' נחמן שפירא שי' הכריז ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שכאו"א יטול את ידיו, ואח"כ שרו "אתה בחרתנו" ו"הודו לה'".

אחרי השיחה שרו את ניגוני רבותינו נשיאינו (מבלי להכריז את שמותם לפני כל ניגון): "ג' תנועות" (להבעש"ט, הה"מ ואדה"ז), "א-לי אתה" (לאדה"ז), "הקאַפּעליע" (לאדאהמ"צ), "ימין ה'" (להצ"צ), "לכתחילה אַריבער" (לאדמהר"ש), "ניגון הכנה" (לאדנ"ע), "הבינוני" (לאדמהוריי"צ) ו"הוא אלקינו" (לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א).

אח"כ שרו את ניגון ההקפות לרלוי"צ ו"יחי אדוננו", ואח"כ המשיכו בניגוני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (יצויין כי שכחו לשיר "אסדר לסעודתא", והתחילו א"ז רק אחרי "האדרת והאמונה" – בסוף).

בהמשך שרו עוד ניגונים, ביניהם: "והוא גואלנו", "הרבי שליט"א", "הנני מביא אותם", "ווי וואָנט משיח נאַו" והניגון הצרפתי "ל'רבי אַדי סע ל'גאולה". הרב יצחק שפּרינגער שי' נעמד וביקש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ברכה עבור כלל ישראל להצלחה בגשמיות ורוחניות וכו', והעיקר – ההתגלות המלאה והמושלמת תיכף ומיד ממש, והכריז "יחי אדוננו" ג"פ.

אח"כ שרו ניגון הכנה, ד' בבות (הבבא הרביעית פ"א) ו"ניע זשוריצי חלאָפּצי". אח"כ הכריז הרב יקותיאל ראַפּ שי' על ה"כינוס תורה" שיתקיים למחרת, ואח"כ שרו "עוצו עצה". אח"כ הודיע ר' נחמן שפירא את הסדר שיהיה כעת (הדבר הראשון – התגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש, אח"כ ברכהמ"ז, מעריב וכוס של ברכה). אח"כ שרו "דידן נצח", "שיבנה" ו"ניעט ניעט", וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בירך על הכוס.

אח"כ ניגש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסטנדר לתפילת מעריב, בה אמר את הקדישים (יא"צ זקנתו הרבנית רחל ינובסקי הי"ד). מקום התפילה היה מעט רחוק יותר מהרגיל.

בסיום התפילה ניגש בחזרה לשולחן ההתוועדות (עמד בקצה הימני של השולחן) והבדיל על הכוס, ואח"כ חילק "כוס של ברכה" לאלפי העוברים במשך מחצית השעה לערך. במשך זמן החלוקה שר הקהל שמסביב כו"כ ניגונים.

בסיום, התיישב לאמירת ברכה אחרונה, אח"כ עברו עוד כמה שלא קיבלו מקודם, ואח"כ יצא מבית הכנסת כשהקהל שר "כי בשמחה תצאו". השעה היתה 8:30. בהמשך הלילה התקיימה התוועדות חסידית עם הרב זמרוני ציק שי' – יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה ומנהל בית חב"ד בבת-ים עיר הגאולה, בפינה הצפונית-מזרחית. כמו כן התקיימה התוועדות של הקבוצה הצרפתית עם השליח ר' דוד תורג'מן שי' על בימת ההתוועדויות.