כ"ד מנחם-אב תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי כ"ד מנחם-אב

שוב זכינו לגילוי פני הקודש, בהשתתפותו של כ"ק אד"ש מה"מ בתפילת מנחה. בשעה 2:15 נכנס חתן לקבל הסידור כאשר כ"ק אד"ש מה"מ כבר אחז ב'אשרי', ופנה אל החתן ונתן לו הסידור. לאחמ"כ הורם המסך והש"צ החל 'אשרי'.

בסיום התפלה התעכבה מעט יציאתו של כ"ק אד"ש מה"מ למרפסת, ואילו הקהל כבר החל לנגן 'יחי', כך שוילונות המרפסת נפתחו אל תוך הניגון... השעה היתה 2:29 כאשר כ"ק אד"ש מה"מ נראה אל הקהל, הביט לשמאל בעודדו בתנועה גדולה בראשו הק', ולאחמ"כ פנה למולו והניד בראשו הק' ושוב הביט לשמאלו וסקר הקהל. כעבור שניות ספורות עצם עיניו הק' ותוך כדי כך פנה לשמאלו ובראשו הק' סימן לסגירת הוילון.

הגילוי הי' כ-40 שניות בלבד.

בשעה 8:30 התקבלה ההודעה ש"מעריב בקרוב", וכעבור כ-8 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד, ובסיום התפילה יצא למרפסת, ולקול שירת הקהל 'יחי אדוננו' נגלה מלך המשיח. תחילה הביט לשמאלו ולאחמ"כ למולו תוך כדי שמעודד את השירה ואת הקהל גם יחד בתנועות ראשו הק', ולאחמ"כ סימן ג"פ בתנועות ידו הק' מתחת לפני המרפסת - לסגירת הוילון. הריל"ג שאל באם הכוונה לסגור וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק' לחיוב, ובכך תם הגילוי שנמשך 45 שניות. השעה היתה 8:49.

חשוב לזכור, כי הפעם הקודמת שזכינו ל'מעריב עם הרבי' בימי החול, היתה לפני יותר מחודש ימים...

היום התקיימה פיזיותרפי' ע"י אופיר.

נודע אשר לפני שבועיים, ביום שלישי ט"ז מנחם-אב, החליפו הצינורית של האכילה, לאחר שעברה למע' משנה מאז ששמו אותה.

באותו יום הגיע גם (באופן חד פעמי) הד"ר פרידמן, מומחה בעל שם, לשמוע חוות דעתו בקשר לפיזיותרפי'. הוא גם הציע כמה הצעות לשיפורים.

  • * *

שיחתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ מיום ג' שבט תנש"א - על דבר הצורך בלימוד בדיבור את המאמרים והשיחות וכו' כדי לתקן את החסרון בדיבור של נשיא הדור - עוררה מטבעה הדים רבים, והביאה תיכף להחלטות מעשיות בקרב אנ"ש בכלל ותלמידי התמימים במיוחד. ולאחר מה שאירע בכ"ז אדר אשתקד, היתה התעוררות כצפוי בקשר לשיחת-קודש זו, וכאו"א קיבל ע"ע החלטות בלימוד בדיבור שיחותיו ומאמריו הק' של נשיא הדור, בהוספת שיעורים וכיו"ב; גם בישיבה ד-770 התחזקו הבחורים בלימוד בכלל ובפרט בלימוד דא"ח, ומלבד החלטה זו, הרי שגם המשפיע הראשי של הישיבה הרב י.כ., הכפיל ושילש את כמות השיעורים שנתן לפני תלמידי הישיבה; ומאז החל הקייץ, אשר רוב הת' נסעו לקעמפים וכיו"ב וספסלי בית המדרש נחבשו בידי תלמידי הקבוצה מאה"ק (שבימים כתיקונם יושבים תחכמוני ב'חובבי תורה'), הנה גם שיעוריו הטובים של המשפיע הרב כהן שי' עברו ל-770, ומידי ערב בין השעות 8:00 ל-9:00 בערב, נותן הרב כהן שי' שיעור במאמרים של כ"ק אד"ש מה"מ. וכדי להבין היטב את מאמרי כ"ק אד"ש מה"מ, שעמוקים מטבעם, החל ר' י. הערב בלימוד המאמר הידוע "וידעת מוסקווא" (לכ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע), ומטבע הדברים, נמשכים לשיעור יותר ויותר משתתפים, ובמיוחד כשזה מתקיים ב-770, וכפי שראינו החל מהשיעור הראשון ש"נוספו ספסלים חדשים" ללימוד תורתו של נשיא הדור.