כ"ו תשרי תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד', כ"ו תשרי

היום המשיך כ"ק אד"ש לקבל ליחידות, להלן ר"ד ממה שאמר לכו"כ (מפי השמועה):

לא' אמר כ"ק אד"ש שכשיגיע לביתו ישמע בשורות טובות.

א' חולה, ר"ל, שאל את כ"ק אד"ש על מצבו, וענה כ"ק אד"ש שאם יחכה איזה שנים תהי' רפואה לזה.

חתן וכלה נכנסו ליחידות, ולאחמ"כ נכנס אבי הכלה ושאלו כ"ק אד"ש מדוע לא הזכיר בפתק את שמה של בתו הכלה, וענה הנ"ל: מפני שהיא נתארסה זה-עתה ונכנסה עם החתן, ואמר לו כ"ק אד"ש: מה שכתוב "כי יקח איש אשה גו'" הרי זה קאי רק לאחר הנישואין.