כ"ח סיון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי כ"ח סיון

קריאת התורה התקיימה בשעה הרגילה.

הרב חיים הורוויץ, המכונה 'חיים טאשקענטער', קם ועשה מעשה: לרגל יום הבהיר יצא בצהרי היום לחנויות וקנה מזונות ומשקה והתיישב להתוועדות במרכז 770. בהמשך הצטרפו אליו כו"כ מאנ"ש והת' שהיו באיזור, ובכך, בעצם, נפתח הצינור של ההתוועדות הגדולה שהתקיימה בהמשך.

ובעוד יושב הקהל ומתוועד, נודע אודות תפילת מנחה. הי' זה בשעה 4:45, כאשר נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה בחדרו המיוחד, כשלפנ"כ נכנס חתן לקבל הסידור מידו הק'.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. תחילה הביט לשמאלו, ולכמה שניות הביט על הילדים העומדים בבימת הקריאה, וכן על האורגניסט שמלוה את שירת הקהל ('יחי'). כ"ק אד"ש מה"מ עודד בתנועות ראשו הק' מעלה ומטה. לכמה וכמה שהחזיקו כוסיות 'לחיים' בידיהם ענה בראשו הק', ולאחמ"כ היו מספר רגעים שכ"ק אד"ש מה"מ אף ניסה, במאמץ רב, להתקרב למרפסת; עודד בכמה תנועות בראשו הק' ושוב כמה רגעים מכאיבים... ואז סימן בידו הק' השמאלית לסגירת הוילון. הקהל המשיך לנגן על מקומו 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', אך הלב מסרב להצטרף למעגל הרוקדים, לאחר שזה עתה ראינו איך שהרבי... עד כדי כך שסימן לסגור הוילון - עד מתי?!

משך זמן היות כ"ק אד"ש מה"מ במרפסת: 2 דק' ו-40 שניות.

הרב מאיר הארליג, מארגן החגיגות הוותיק, הודיע והזמין את הקהל ל'התוועדות חסידים' גדולה שתתקיים הערב בשעה 10:00 - בקשר עם כ"ח סיון.

מספר תמימים בעלי יוזמה נרתמו להכין את הערב, ובעזרתם של כמה מאנ"ש הספיקו בשעות שנותרו להתרים אנשים להתוועדות ולארגן טכנית, גשמית ורוחנית, את ההתוועדות. יצויין כי ההתוועדות בדרך כלל מתוכננת מראש ע"י הרב הארליג שי' שלקח ע"ע לארגנה מדי שנה בשנה; אבל בשנה זו, כאמור, לא הי' מתנדב, ו"במקום שאין איש" - יש בחורים...

בשעה 9:05 נודע אודות תפילת מעריב "רייט נאו" [=מיד עכשיו], והקהל אץ לתפוס את עמדותיו לתפילה, כ"א במקומו הוא, וכעבור דקות ספורות נדלק האור בחדר המיוחד שמסמן לכולם ע"ד הכנסו של כ"ק אד"ש מה"מ לבית הכנסת, וכך כשהקהל מנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', לקול צלילי האורגניסט - נכנס מלך המשיח אל החדר המיוחד, ולאחר שניתנה האות לחזן, החלו ב'והוא רחום. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת - כאשר הש"צ אחז באותה עת באמצע 'קדיש בתרא' - והביט לעבר הש"צ ולשמאלו: לעבר הקיר של 'עזרת-נשים', בו נתלה (לפני התפילה) שלט גדול מאיר עיניים, וזה לשונו:

'כ"ח סיון הי' תהא שנת נפלאות גדולות, שנת הג"ן לבוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "איש - ויבל"ח - וביתו" לחצי כדור התחתון והתחלת "תנופה חדשה"'.

- כ"ק אד"ש מה"מ הביט לרגע ולאחמ"כ היישיר מבטו אל הקהל וענה 'לחיים' לכו"כ שאחזו כוסיות בידיהם. כן התקרב מעט למעקה המרפסת, ולאחמ"כ התיישב כרגיל ושפתותיו הק' מילמלו, ובו-בעת המשיך לסקור הקהל ולהניד בראשו הק'. לאחמ"כ הביט משך זמן לעומדים מימינו - על הפירמידה - ולסיום, סימן לסגירת הוילון, ובעוד הסגירה נעשית בעצלתיים - מביט כ"ק אד"ש מה"מ לעבר השורות הראשונות של הקהל ומניד בראשו הק'... הגילוי נמשך 2 וחצי דקות.

עם סיום התפלה נרתמו לעבודה כמה מהתמימים, ואירגנו את השולחנות להתוועדות הגדולה שאמורה להתחיל בשעה הקרובה.

התוועדות כ"ח סיון

בשעה 10:30 לערך התיישב הקהל ליד שולחנות ערוכים - בקשר עם כ"ח סיון, מלאת נ"ב שנה לבואו של כ"ק אד"ש מה"מ לחצי כדור התחתון, והתחלת שנת ה'ג"ן'.

המנחה, הרב שמרי' שי' מטוסוב, פתח בדבר מלכות - שיחת קודש כ"ק אד"ש מה"מ מכ"ח סיון תנש"א - בקשר עם יובל שנים לבואו לארה"ב.

הרב יהושע שי' פינסון, גבאי ביהכנ"ס וביהמד"ר דכ"ק אד"ש מה"מ, הוזמן לשאת דברי ברכה וחיזוק בקשר עם כ"ח סיון - תחילה קרא 'קאפיטל צ"ב' פסוק בפסוק, לבריאותו של כ"ק אד"ש מה"מ, ואח"כ אמר: גוט יו"ט גוט יו"ט! זהו יומא דפגרא, וצריכים לנצל זאת כמה שאפשר, והענין שכולנו רוצים אותו - וזה חייב להתקיים - שלרבי תהי' רפו"ש בגוף והתגלות המשיח לכל העולם. לאחמ"כ עורר את הבחורים שינצלו את השנים הצעירות שלעולם לא ישובו..., בהוסיפו כי "אומר לכם א' שעבר את זה"...

אחריו הוזמן המרא דאתרא ויו"ר הבד"ץ דק"ק קראון הייטס, הרב י.ק. שי' מארלאוו, והלה התייחס לדברי כ"ק אד"ש מה"מ ש"לפני 52 שנה התחיל מ"ת דוקא בחצי כדור התחתון", וידועה שיחתו הק' של הרבי בנוגע לחודש מנחם אב, שלכאו' במה אפשר לנחם את אב? אלא שאומרים 'יפה כח הבן מכח האב', דהיינו: ענינים שבעצם הם בהעלם באב - דווקא אצל הבן זה בגילוי, זה נעשה יפה; כן גם בקשר לכ"ח סיון בחצי כדור התחתון - יפה 'כח' הב"ן, שעברו נ"ב שנה, ומכיון שנכנסים ל'ג"ן', שלפי כל הענינים צריך להיות נפלאות גדולות, אז 'מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל' - נזכה לרפואתו והתגלותו תיכף ומיד ממש.

לאחר מכן עלה הרב י.כ., שדיבר אף הוא ועורר בנוגע ליום כ"ח סיון. הרב כהן הסביר בארוכה את הנקודה שנפעלה במ"ת ביחס למה שהי' לפנ"כ - "התחתונים יעלו למעלה", נוסף על כך ש"העליונים ירדו למטה". ולעניננו - עיקר העבודה והחידוש של הרבי מתבטא בנקודה זו ש"התחתונים יעלו למעלה". ונקודה זו נפעלה בכ"ח סיון, כפי שהרבי מביא בשיחות ומקשר זאת לפרשת השבוע - פרשת שלח לך - שחל באותו שבוע, שמצינו ששילוח המרגלים הי' צריך להיות באופן של "לדעתך, אני איני מצוה לך". שלא כמו שהי' תמיד - שמגיע או ע"י ציווי מלמעלה או ע"י הסכמה מלמע' - כאן הכל צריך להגיע "לדעתך".

במסיבת-התוועדות זו זיכה את הקהל נואם אורח מצרפת: השליח הרב ראובן שי' מטוסוב, והרי תמצית דבריו: הרבי מסר לנו הכל...

"לפני שנתיים, כשחזר מהאוהל, התחיל הרבי שליט"א מה"מ בשיחת ק' באמרו ש"נמצאים אנו ב'יום זכאי'". בהמשך השיחה התבטא אף והוסיף - "מקום זכאי", "זמן זכאי". והרבי הסביר איך צריכים למצוא בכל הפרטים ובכל רגע שביום את ענין ה'זכאי' שבזה. בכלל, כמדומני שלא בנמצא עוד יום שהרבי קרא לו יום זכאי, יש כמה דברים שהרבי "גילה" מרביים קודמים וכו', אך לקרוא לזה יום זכאי - זה "חידוש" של הרבי. ובאותה שיחת-קודש מסביר הרבי איך שכ"ח בא בהמשך לכ"ז; וגם כאן יש אותה נקודה שהרבי דיבר בכ"ח ניסן: הרבי מסביר שכ"ז היינו חזקה משולשת, 3 פעמים 3 פעמים 3. בשנה זו נמלא ג' פעמים - חזקה - לשיחה של כ"ח ניסן תנש"א, בה דיבר הרבי ומסר לנו הכל, באמרו: 'טוט אלץ וואס איר קענט' ושעלינו להיות עקשנים...

"ומכ"ז מגיעים לכ"ח, אשר כולם יודעים מהשיחה שזה עתה חזר עלי' ר' י. שבכ"ח זה הכח של עבודת התחתונים - 'נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים', והדירה נעשית ע"י העבודה מלמעלה; וזה גם הענין של כ"ח ניסן - לא רק צרפת אלא עוד יותר תחתון - "עמק הבכא האירופאי", ומזה היתה ההצלה באופן של 'איש וביתו', והתחלת תנופה חדשה.

"ובעצם", הוסיף מטוסוב, "לבד כ"ח סיון ישנם עוד כמה חגים בליובאוויטש שההתוועדויות שלהן החלו בדרך אתערותא דלתתא - כי"ד כסלו, שהתחיל בתשי"ד לאחר שהרה"ח ר' פיני אלטהויז ביקש מהרבי להתוועד כתמורה ל'דמי השדכנות' המגיעים לאביו...

"גם ההתוועדויות הגדולות של י"א ניסן התחילו לאחר 'שטורעם' גדול והחלטות טובות של חסידים בהקשר לזה. הוא הדין לר"ח כסלו, כידוע, ולאחמ"כ אף כ"ח סיון, כאמור, שאף הוא החל לאחר שהיתה התעוררות התמימים שקראו המכ' של אדמו"ר הקודם שהודפס באג"ק, שזה-עתה (אז) יצאו לדפוס, וראו שכותב על יום זה "יום בשורה", "הנני לבשרו" - והחליטו איפוא שחייבים לעשות 'שטורעם' מיום זה, ולאחמ"כ כ"ק אד"ש מה"מ "קיבל" אף הוא את היום הזה. עד כדי כך, שלפני שנתיים, בנוסף לכך שהרבי הקדיש שיחה ודיבר בשבת לפני כ"ח ניסן על מהותו של יום זה, היתה גם ביום חול שיחה מיוחדת וחלוקת 'קונטרס' עם כל ה'שטורעם' - וכ"ז בא ע"י אתערותא דלתתא.

"רואים א"כ שבכל החגים הללו 'חיכה' הרבי לאתערותא דלתתא; אמנם בנוגע למשיח, לא זו בלבד ש'הסכים' על מה שהחסידים עשו, אלא הרבי 'ביקש' שתהי' עבודת המטה, כאמרו "עשו כל אשר ביכולתכם"! וכן כל הענין של "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" גם הוא הגיע מלתתא, לאחר שהתעקשו תקופה ארוכה עד שהרבי הסכים! ולא זו בלבד שהסכים אלא אף מעודד - שוב ה"ז מצביע על אותה נקודה.

"ניתן לראות בעיני בשר איך שהדברים מונחים בפשטות אצל ה'תחתונים' - האנשים הפשוטים: מגיעים אנשים מצרפת לראשונה בחייהם, וחוזרים למולדתם בהתעוררות רצינית עד כדי תביעה מאנ"ש מדוע אנו לא עושים 'שטורעם' (!). הם ראו את מלך המשיח, וזה שינה את כל מהלך חייהם, כפי שפורסם כבר ביומן ('בית משיח'), שאותו יהודי (עו"ד) הביא כבר עשרה יהודים לכאן, ו'חבר מביא חבר' - כל שבת מגיעים עוד ועוד אנשים מצרפת לראות את הרבי...

"היום זה כ"ח סיון, וההוראה המעשית היא - להתחיל בתנופה חדשה! היתה תקופה שהיתה התעוררות רבתית בענין המשיח, בתקופת שבט כשהי' 'סאטעלייט' וראו איך שהרבי מעודד ו'דוד מלך ישראל חי וקיים'. כעת, כבר משך זמן שעומדים באותו מצב... העולם מחכה ל'שטורעם' גדול! נכנסים אנו לשנת ה'ג"ן', וכ"ח סיון זה הכח לתנופה חדשה שצריכה להיות 'באתי לגני' בפשטות - למטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו".

לאחמ"כ עלה הרב בצלאל קופצי'ק מצפת עיה"ק, ודיבר בפרטיות אודות המבצע הגדול של פרסום המשיח ב'תחתון שאין תחתון למטה הימנו'... וסיפר (בפעם המי יודע כמה...) באריכות על משחק ה'כדור-סל' הידוע, אודות פרסום המשיח - שראו את יד ההשגחה, ויחד עם זה - איך שבעקשנות אפשר לפעול ולהצליח 'באופן המתקבל'.

לאחמ"כ הראו וידאו מכ"ח סיון תנש"א, וכן מפרסום המשיח בגליל עליון - תשנ"ג.

אח"כ התיישב הקהל להתוועדות חסידית, שנמשכה עד אור הבוקר. בהתוועדות זו ציינו גם את חגיגת יום זה אשתקד, בביה"ר 'הר-סיני', גלות שאין למטה הימנה, כאשר בד בבד ערכו אז חברי המזכירות כינוס הודאה והודי' לה' יתברך על הצלחת הניתוח, והטיפול המסור של אנשי צוות בית הרפואה 'הר-סיני', ולמחרת היום חזר כ"ק אד"ש מה"מ מביה"ר 'הר-סיני', כאשר גם הישיבה שהוגלתה לשבועיים, להיות במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ, כנאמר ברמב"ם "וכן הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו" - חזרה ל-770. יהי"ר שנזכה בקרוב ממש לראות בנפלאות גדולות ודגולות, בכל מכל כל, ברפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש מה"מ והתגלותו לעין כול כמלך המשיח.