כ"ט תשרי תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי, כ"ט תשרי

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00; סיום התפילה 10:45.

למנחה נכנס בשעה 3:15. בצאתו מהתפילה (3:28) עמד הרב ישבעם הלוי סגל שי' ליד מדרגות הבימה ודיבר קצרות אל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

למעריב נכנס בשעה 6:45; סיום התפילה 6:58.

בלילה התקיימה התוועדות לתלמידי ישיבת תות"ל באר-שבע אצל משפחת הורוויץ, בהשתתפות הרב שלמה זלמן לנדא שי' ור' בועז קאַלי שי'. התוועדות נוספת התקיימה בחדר האוכל 1414 עבור כל המסייעים במפעל "אש"ל – הכנסת אורחים".