קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ב' תשרי תשכ"ו


יום ג' יום ב' דר"ה: ירד להתפילה בשעה 10, ירד עם השופרות. סידורו, סידור אדה"ז, וליב גרונר הפדיונות. מיד התחיל באיזהו מקומן, ואמר קדיש דרבנן. אח"כ הביט בסידור אדה"ז, ואח"כ התפלל. לפני זה אמר משניות, הי' כמו אתמול. אמר הקדיש לאחר שיר של יום. בזמן שישב בחזרת הש"ץ הביט במשניות, ובסידור אדה"ז. בקריאת התורה התחילו כולם להתנפל על השולחן שעל יד הרבי והרבי לא הביט, וגם היום הי' הכרזה מר' פנחס כץ. בזמן שהלך הרבי להגיד קדיש על הס"ת, מיד התנפלו הקהל על השולחנות ועל הכסאות, ואמר קדיש ואח"ז קראו אותו למפטיר; במפטיר גם הי' קצת בכיות, והביט באם ר' אשר ששונקין ישנו.

אח"כ התכסה עם טליתו על הפדיונות והשופרות, ואח"כ סידר השופרות; הרים המטפחת אדומה וחיפש שם משהו, ואח"כ הכניס את זה. לא בכה תחת טליתו, ואח"כ הוריד טליתו מעל ראשו והתכסה עד המצח והתחיל למנצח, והתכסה בזמן שאמר למנצח ואח"כ הוריד, והביט על ר' אשר ועל סביבו כמה פעמים עד שתקע. בין כל שלשים תקיעות, התכסה עם טליתו. אמר הפסוקים לפני התקיעות, ואחרי התקיעות אמר השאר הפסוקים. תקע בשופר השחור. בזמן שתקע שם שתי אצבעות בין השופר, ואחז בפה. אחרי התקיעות, סידר השופרות, וליב גרונר לקח הפדיוניות, וירד והלך אחרי הס"ת, והלך למקומו. בהעני ישב, בתקיעות בלחש עוד ישב. בעלינו כמו אתמול, הביט על החזן שכורע.

כשעלו לדוכן הביט על הכהנים. בזמן שהי' צריך להגיד קדיש ניגש לסטענדער שלו, והכהנים חכו עד אחרי התקיעות, ואח"כ אמר גוט יו"ט לכל אחד, וגם אמר יישר כח לכל אחד מהכהנים, לקח השופרות ואת הסידור, והסידור של אדה"ז, והסידור והתהלים שם תחת זרועו, וליב את הפדיונות, והלך לחדרו. התפילה נגמרה בשעה 2:45. החזן הי' טעלעשעווסקי. אתמול הכניס השופר שתקע טענענבוים במטפחת שלו, אבל היום לקח ליב אתו. אח"כ עלו למעלה לאכול. למעלה שאל הרבי איפה אברהם יצחק - טאובר - ולא מצאו אותו.

למעלה שאל רש"ל, מה החילוק בין המשל של הבעש"ט ובין רלו"י מבארדיטשוב שכתוב במאמר וככה, אז הרבי אמר במשל הבעש"ט צריך להיות צעקה בפנימיות אז צריכים לתקוע בשופר, אבל אצל רלו"י מבארדיטשוב רק צריכים לקחת השופר ומיד הוא מוחל. ירדו בשעה 4:35, נכנס למנחה 4:40, שר אבינו מלכנו. אחרי מנחה נכנס לחדרו ונשאר עד ההתוועדות. בשעה 6:25, ירד להתוועדות וישב, ואח"כ לקח הספל עם המגבת, ואח"כ שפך ביד השמלאית, והרים ידו ובירך נטילת ידים, נטל עם ספל אחד מים. אח"כ ביצע על החלות וחתך החלה הימני עם הסכין, ואח"כ חתיכה מהחלה הגדולה, וטבל בדבש.

בזמן שנכנס שמו שני בקבוקים משקה, אחד מרוסי' ואחד מא"י. ושתה יין אחרי שאכל הלחם ואמר בורא פרי הגפן ושתה חצי כוס, ואח"כ שפך משקה בכוסו מהשני בקבוקים, ונתן הבקבוק ששפך אצלו למענדל פוטערפאס, והשני שפך בכוסו הזו, ומצד הכוס, ונתן הבקבוק השני לר' מרדכי אהרן, והכוס לר' אשר, ואמר להם שיחלקו לכל הקהל, ואח"כ אמר לדוב יוניק שילך להביא עוד מחדרו, ונתן לו המפתח והביא עוד שנים. והרבי רצה לפתוח הבקבוק והי' סגור מאוד, ורצה לפתוח כל כוחו ולא הלך, אז התחיל לפתוח עם נעבקע, ונפתח בסוף.

[מרשימה נפרדת:] יום שני דר"ה ירד להתוועדות בשעה 6:50, נטל ידיו. הביאו עוד שני בקבוקים, פתח לבד אע"פ שהי' לו קשה וגם שמו על השולחן מפתח בקבוקים ולא רצה להשתמש. חילק השני בקבוקים לשלשה, ונתן לר' אשר ור' מענדל ופרידמאן. אח"כ הביאו עוד שני בקבוקים וגם חלק לשלשה, ונתן להם. ואחרי שחולקו הכל התחיל לבד הניגון אבינו מלכנו, ואח"כ כל הקהל, ואח"כ ההמשך ואח"כ כל הקהל, והי' ממש תענוג. אח"כ התחיל הניגון צמאה לך נפשי, מקודם אמר צמאה ישר לבד, ואח"כ הקהל, ואח"כ אמר שיחה על צמאה מהבעש"ט, ואח"כ שר לבד הושיעה את עמך, והתחיל לרקוד והרבי עשה עם ידיו, ואח"כ מיד התחיל המאמר.

אחרי המאמר אמר שיחה לההמשך של שבת, ובחרת בחיים, ואח"כ אמר לנגן הניגון של אדה"ז פעם אחת, ואח"כ אמר לנגן ניע זוריצי חלאפצי, וכאן הוא קם ומחא עם ידיו והי' שמח מאוד, ואח"כ בירך, ר' זלמן דוכמאן הכריז, בירך, ואח"כ התפלל. החזן הי' ר' ישראל שמוטקין. את החלה אמר שאם יהי' איזה התוועדות שיחלקו את זה. אחרי מעריב עשה הבדלה ואח"כ התחיל הכוס של ברכה, ובסוף כוס של ברכה אמר: "זאל זיין א גוטער תמיד א תורה יאר און א גאולה יאר", לפני זה בירך ברכה אחרונה, ושרו כי בשמחה, הכוס של ברכה נגמרה בשעה 10, וההתוועדות נגמרה בשעה 8.

בזמן שיצא לנסוע הביתה, ניגש אביו של ר' דוד ראפופורט עם כוס וביקש כוס של ברכה, והרבי כבר סגר חדרו, אז פתח חזרה ונתן לו ואמר: "שנה טובה" וגם ישתה כאן מפני שבבית הכנסת אסור לשתות .. ניגשו שלום זיקאבסאהן בזמן שהלך מכוס של ברכה אז לקח אתו כוס בכוסו יין. נסע הביתה 10:30. בהתחלת ההתוועדות ניגש פינסון מטוניס עם בקבוק משקה, מפני שאשתו נוסעת אחרי ר"ה, הרבי מזג משקה לכוסו ואח"כ החזיר, ואמר שיחלק לקהל.

השמטה: לפני מעריב הי' דחיפות על יד איפה שהרבי הי' צריך לעמוד במעריב, ודחפו את רש"ג, והרבי הביט כל הזמן, ובסוף עשה עם היד: מה זה? באמצע ההתוועדות רצה לגשת ליב מוצקין לבקש בשביל אחיו, אז עוד לפני שניגש אז הרבי אמר שילך, ולקח הרבי חתיכה חלה, והלך חזרה.