קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ג שבט תשי"א


ש"פ בשלח, י"ג שבט, יאצ"ט הרבנית שטערנא שרה נ"ע, אם כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע

היום בבוקר שאלו עוה"פ את הרב חדקוב באם תהי' התוועדות והמשיך לטעון שלא, וכמעט עד לאחרי סיום התפילה טען הרב חדקוב שלמיטב ידיעתו לא תהי' התוועדות, וכולם כבר חשבו ללכת לביתם, אך לפתע קרא כ"ק אדמו"ר שליט"א להרב חדקוב לחדרו, והוא שהה שם כמה רגעים, וביצאו אמר שכ"ק אדמו"ר שליט"א יכנס תיכף להתוועדות.

כאשר נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות שאל אם כולם כבר אחרי קידוש וצוה שיאמרו לחיים. אח"כ צוה לנגן ובסיום הניגון החל לפתע לומר מאמר דא"ח ד"ה "היושבת בגנים" כהמשך להמאמר ד"ה "באתי לגני" שנאמר ביו"ד שבט.

בהמשך ההתוועדות אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שבחתונה שלו אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שבעת שמחת הנישואין באים האבות מעולם האמת ומנה את כל הרביים עד אדמו"ר הזקן. מכיון שהרבי לא מנה אז יותר, לכן במאמר הנאמר ביו"ד שבט הזכרתי "בשם" רק עד אדמו"ר הזקן. אני מפחד, ובכלל מה צריך להתערב מכיון שהרבי לא מנה יותר. "אבער עס האט דאך מיר "געשטערט", ולכן היום שזה עדיין המשך ליו"ד שבט (המאמר היושבת בגנים (בקונטרס עד) הוא גם המשך להמאמר דיו"ד שבט) הזכרתי בשם עד הבעש"ט. וזה ע"ד הידוע שבאם מצטערים באמת על מיעוט או העדר הבנה בדברי רז"ל, ומזכירים את שמותם ונפשו חקשה בהם וכו' הרי"ז מביא לתועלת בכמה ענינים. וגם ע"ד שבעבודת ביהמ"ק היו אומרים האיר פני כל המזרח עד שבחברון – כדי להזכיר ולהמשיך זכות אבות.

ההתוועדות ארכה כשעתיים וחצי (בהתוועדות זו נכח לראשונה הרש"ל, שעד עתה נמנע מלהשתתף בהתוועדויות – על אף השתדלותו בענין קבלת הנשיאות וכו' – אך הפעם לא ידע שיהי' התוועדות והיה בביהכ"נ בעת שנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א, ולצאת באמצע – לא רצה, ובמילא "הוכרח" להישאר...)