קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י' שבט תשל"ז


ש"ק י' שבט פ' בא

בתפילת שחרית אמר כנ"ל וכל הפרק המתחיל. במוסף ניגן הוא אלוקינו באופן נפלא.

אחרי התפילה בשעה 1:30 אחה"צ הי' ההתוועדות עד 4:20. ואח"כ מנחה וסעודת שבת. בהתוועדות זו לא היו השיחות הראשונות ארוכות, ואח"כ הי' מאמר ד"ה באתי לגני ואח"כ רש"י שיחה וביאור ע"י הזוהר כרגיל.

במשך ההתוועדות נתן אד"ש מהמזונות שלו להרב טווערסקי (בן האדמו"ר מראחמנסטיבקי שי' – הוא נמצא פה לחתונת בנו הת' נחמן יוסף עם ב"ג למשפחת משה אשכנזי ומשפחתו) ואח"כ צוה לחלק השאר להעולם אע"פ שאין זה המנהג דחב"ד מ"מ כיון שזה המנהג אצל כמה מהחסידים ע"כ אד"ש עשה את זה עם האורחים. נתן לו המזונות עם הצלחת, והוא חילק המזונות לכל בני משפחתו שי' ולאנ"ש סביבו, ובנתיים אמר אד"ש בנוגע לביכורים ואמר שמחלקים הביכורים (המזונות) אבל לא הקופסה (רמז שיחלק המזונות אבל להחזיר הצלחת).

מוצאי ש"ק בא י' שבט

ההתוועדות הגדולה לכבוד יום ההילולא דכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ התחיל בשעה 9:30 בערב ונמשך עד 2:30 בבוקר. זה ההתוועדות שמעו בכמה מדינות ובכמה עיירות בכל העולם כולו ופה בניו יארק הוא ג"כ ע"י הראדיא; כן הוא הסדר בכת התוועדות דיופא דפגרא כמו י"ט כסלו וי' שבט.

מאמר דא"ח ד"ה באתי לגני; בסוף שיחה ה' דיבר על המלעיגים וכו' שזה המחלוקת הוא אין בו ממש, והם יודעים את זה וסברותיהם הם בלי הבנה וכו' וכו'; הכרזת כל המבצעים; בנוגע להשלוחים בצפת עיה"ק, אמר שהוא רוצה עוד ה' מתנדבים לנסוע לשם לחזק הפעולות וכו' (נתברר אח"כ שזה רק ליונגעלייט) ועם כל התנאים משנה שעברה.

לאח"ז עשה מגבית בשביל הלומדים תורה בלי שאר ענינים. ואח"ז התחיל אד"ש לנגן ניעט ניעט. לאחרי השיחה הז' צוה לנגן ניגון הכנה ואח"כ ניגון אדמו"ר הזקן פעם א', ניע דשזוריצי כלאפצי.

בשיחה ח' דיבר ע"ד ברכה אחרונה ומהרמ"א שהי' נוהג לילך בעצמו לעורר יהודים על ענין ברכה אחרונה. וכמדובר שם שראיתי את זה בספר א' אבל לא זוכר השם, ועוד כמה דברים למה כל פעם אומר וכו' והמענה כי חייב אדם לומר בלשון רבו, וכן למה אומר למטה מעשרה טפחים והביאור לפי הגמ' בסוטה על התנאים לביאת משיח צדקנו וכו'.

צוה לנגן לכתחילה אריבער, פרזות, הושיעה את עמך, ופרצת, ואז התחיל בעצמו לנגן צמאה לך נפשי בקול נפלא.

אחר ההכרזה ע"ד ברכה אחרונה וקודם צאתו התחיל בעצמו לנגן כי בשמחה.